Zavezništvo za učne laboratorije v realnem okolju (EURL3A)

European Real Life Learning Lab Alliances (EURL3A)

Razpis: Vseživljenjsko učenje, Pilotni projekti za razvoj zavezništev znanja

Izziv

Ključni izziv projekta EURL3A in zavezništev znanja kot celote je, kako spodbuditi inovativnost in sodelovanje med visokošolskim okoljem, poslovnim svetom in industrijo ter širšim družbeno-ekonomskim okoljem. S pomočjo zavezništev znanja se želi razvijati nove, inovativne in multidisciplinarne metode učenja in poučevanja; stimulirati podjetništvo in razvijati podjetniške veščine različnih ciljnih skupin (študentje, raziskovalci, profesorji, eksperti iz podjetij); ter pospeševati so-ustvarjanje, izmenjavo in prenos znanja med visokim šolstvom in industrijo.

Namen projekta

Ključni namen EURL3A projekta je razvoj učnega laboratorija v realnem okolju, v okviru katerega študentje rešujejo konkretne realne probleme industrije in širše družbe. Interdisciplinarne ekipe, sestavljene iz študentov, univerzitetnih raziskovalcev in strokovnjakov iz podjetij, oblikujejo in razvijajo konkretne in v praksi preverljive rešitve in ukrepe, ki bodo prispevale k zniževanju rabe energije in k zagotavljanju bolj kakovostnega in zdravega notranjega okolja. Pilotni projekt je narejen na primeru stavbe rektorata Univerze v Ljubljani.

Ključni cilji

Interdisciplinarne študentske ekipe so preučevale in razvijale rešitve za celovito energetsko obnovo stavbe rektorata Univerze v Ljubljani. Rešitve so bile predlagane v sklopu naslednjih ciljnih področij:

  1. Pravno-formalni okvirji in poslovni modeli (energetske storitve, javno-zasebna partnerstva, zakonodaja in regulatorni okvir, evropski strukturni skladi, subvencije itd.)
  2. Tehnično-tehnološke rešitve stavbnih sistemov (HVAC, varnostni sistemi, uporaba lokalno razpoložljivih obnovljivih virov in koriščenje odpadne toplote itd.)
  3. Vedenje uporabnikov in racionalna raba virov in energije (raziskovanje in vplivanje na vedenje, obstoječe prakse in rutine uporabnikov stavb v smeri večje energetske učinkovitosti ter izboljšanja kakovosti notranjega okolja)
  4. Sistemi za avtomatizacijo stavb (energetski informacijski sistemi, celoviti CNS-ji, napredne funkcionalnosti, ki vključujejo zdravstvene in bivanjske vidike, spremljanje in ravnanje z energijo itd.)
  5. Gradbeno-arhitekturne rešitve (statika, požarna varnost, varstvo kulturne dediščine, napredne rešitve itd.)

Projektni konzorcij

Trajanje projekta

Od 1.1. 2013 do 31. 8. 2014 (18 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

528.398,00 €

Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL
Gregor Cerinšek