29 Feb 2016

Energetska prenova stavb – izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020

Učinkovita raba virov in energije sta bistvenega pomena za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in zmanjšanje pritiskov na okolje, zato je energetska prenova stavb vključena tudi v »Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«. Področje Energetske sanacije obstoječih stavb se izvaja znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije.
Skladno z izvajanjem  kohezijske politike je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb.

S tem se začenjajo odvijati aktivnosti na področju črpanja kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020. Navodila so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in portalu Energetika. Ministrstvo bo v kratkem objavilo tudi povabilo za posredovanje predlogov projektov energetske prenove stavb za osebe ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. Naknadno pa bodo objavljene tudi smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine ter navodila in tehnične usmeritve pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

  • Navodila sestavljajo trije dokumenti: navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja in priročnik upravičenih stroškov.
  • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja vsebujejo ključno pravno podlago, navodila za izvedbo operacij, pogoje, kriterije in merila za izbor operacij, ki bodo sofinancirane, opis sistema sofinanciranja in izvedbene napotke za pripravo potrebne dokumentacije.
  • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja javnim partnerjem približujejo koncept energetskega pogodbeništva prek identifikacije, premagovanja ovir in spopadanja z izzivi pri izvajanju projektov javno-zasebnega partnerstva za izboljšanje energetske učinkovitosti po principu energetskega pogodbeništva ter podajajo jasne informacije o pravilnem načinu postopanja pri izvedbi tovrstnih projektov.
  • Priročnik upravičenih stroškov sistematično obravnava vse upravičene in neupravičene stroške, ki nastanejo pri izvajanju operacije energetske prenove stavb.

Za dodatna pojasnila je na voljo Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb na Ministrstvu za infrastrukturo.