Spodbujanje povezovanja in kroženja znanja med visokošolskim okoljem ter industrijo je pomembna strateška usmeritev Univerze v Ljubljani, njeno uresničevanje pa se lahko vrši preko različnih modelov in platform.

Model »učnega laboratorija v realnem okolju« (angl. »Real Life Learning Lab«) temelji na oblikovanju interdisciplinarnih skupin študentov, ki rešujejo konkretne probleme industrije in širše družbe. Tovrstno povezovanje in problemsko-naravnano projektno delo pod mentorstvom strokovnjakov iz visokošolskega in poslovnega okolja omogoča razvoj praktičnih veščin študentov, kar dolgoročno povečuje njihove zaposlitvene in karierne možnosti. Rezultati projektov pa vodijo v izboljšave obstoječih izdelkov in storitev, so vir novih idej ter invencij, hkrati pa model omogoča, da podjetja prepoznajo in testirajo mlade perspektivne talente.

Predstavitveni film

Obštudijska dejavnost – Učni laboratorij v realnem okolju (PDF)

Predmet na podlagi inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov razvija kompetence, omogoča pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu z gospodarstvom.

Študentje se seznanijo s temeljnimi koncepti projektnega dela, inovacijskih procesov in podjetništva, analitičnega in dizajnerskega razmišljanja (angl. user-design thinking), komuniciranja. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki potekajo kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijajo inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Različni projekti so načrtovani in vodeni v tesnem sodelovanju z gospodarstvom ter na ta način spodbujajo prenos in kroženje znanja med obema sferama