04 Nov 2016

Napovedujemo: Projekt Edufootprint (Interreg Mediterranean – MED)

Na sestanku, dne 27. septembra 2016, je MED Steering Committee izbral za sofinaciranje 49 modularnih projektov, med njimi je tudi projekt Edufootprint (School Low Carbon Footprint in Mediterranean cities).

Projekt bo potekal pod koordinatorstvom »Province of Treviso«, poleg IRI UL, v projektu sodeluje še 7 projektnih in  9 pridruženih partnerjev. Projekt v skupni vrednosti 1,2 MiO € bo trajal 28 mesecev, predvideni začetek je 1.11.2016.

Ključen namen projekta je povečati sposobnost lastnikov in upravljavcev javnih stavb v smeri boljšega ravnanja z energijo; to bo narejeno ne samo z upoštevanjem neposrednega vpliva energije v stavbah (raba) ampak tudi preko posrednih ukrepov (javnega naročanja in celovitega zavedanja ter obnašanja). Aktivnosti bodo usmerjene na testiranje in v prenos integrirane energetske strategije v šole preko pristopa LCA (Life Cycle Assessment – ocenjevanje življenjskega cikla). Pristop vključuje pregled in implementacijo energetsko učinkovitih praks sladno s SEAP (local Sustainable Energy Action Plans – lokalni akcijski načrti trajnostne energetike).

Ključni del projekta so transnacionalne aktivnosti, saj bo Edufootprint model testiran  v različnih državah MED. Inovativne rešitve, ki bodo vključevale lastnike oziroma avtoritete iz javnega ter privatnega sektorja in končnih uporabnikov pa bodo prenesene v sedem MED regij. Področja z manj izkušnjami bodo imela možnost izvajanja ukrepov, ki so že dobro preizkušeni in kjer že obstaja predhodno znanje različnih partnerjev. Model bo tudi testiran v državah, kjer obstajajo različne oblike javne vključenosti v stavbah.

Projektne aktivnosti bodo dale podporo stavbam v MED področju za znižanje rabe energije. Pristop upošteva šole in njihov celovit življenjski cikel, zagotavlja multiplikativni vpliv različnih aktivnosti in s tem trajnostno naravnan nizko-ogljičen način življenja prebivalcev. Dodatno pa še izobraževalno in kulturno rast ter promocijo eko-inovacijskih rešitev za različne deležnike v procesu izobraževanja (študente, njihove družine, učitelje, javne institucije ter dobavitelje energetskih storitev).