Namen

Namen zavoda je izvajanje interdisciplinarnih znanstveno-raziskovalnih, razvojnih in strokovnih projektov. V okviru registrirane dejavnosti bo IRI UL opravljal predvsem:

  • Dejavnosti v podporo prenosa znanj z UL k uporabnikom zlasti v gospodarstvo, javne službe, državo ter lokalno samoupravo.
  • Temeljne, aplikativne, razvojne raziskave.
  • Dejavnosti povezane z razvojem in delovanjem raziskovalne infrastrukture.
  • Dejavnosti, vezane na varstvo pravic intelektualne lastnine, ustvarjene v delovnih razmerjih ter drugih pravic iz naslova intelektualne lastnine.
  • Predstavljal raziskovalne in razvojne dosežke raziskovalcev, vključenih v IRI UL, domači in mednarodni javnosti.
  • Skupaj z UL zagotavljal usposabljanje in izobraževanje na področju raziskovalne-razvojne in inovacijske dejavnosti.

Poslanstvo

Poslanstvo IRI UL je identificirati raziskovalno-razvojne potrebe gospodarstva, identificirati kompetence raziskovalcev UL, oblikovati in voditi raziskovalno-razvojne projekte, zaščititi intelektualno lastnino UL, biti katalizator za vzpostavljanje partnerstva z industrijo in podjetništvom ter prenesti raziskovalno razvojne rezultate v komercialne aplikacije za javno uporabo in korist.

Vizija

Na osnovi intelektualnega kapitala UL, kot podporna mreža za prenos vrhunskih znanj in inovativnih rešitev, vzpostaviti dolgoročno in obojestransko koristno partnerstvo med UL, slovensko industrijo in državnimi institucijami za spodbujanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti.

Vrednote

Vrednote IRI UL so: etičnost v raziskovanju in delovanju, korektnost v odnosu do vseh udeleženih v delovanju IRI UL, spoštovanje integritete sodelavcev, inventivnost in spodbujanje inovativnosti.

Strateške usmeritve in dolgoročni cilji

Pravni akti definirajo formalni okvir za usklajeno oblikovanje ter izvajanje razvojno raziskovalnih projektov, pri tem IRI UL deluje kot posrednik (identifikacija in komercializacija ekspertnih znanj UL) ter organizator (oblikovanje in vodenje potencialnih interdisciplinarnih projektov).