04 Jan 2019

Povezovanje izobraževanja na področju napredne proizvodnje in tehnologij s potrebami 21. stoletja

V Bruslju je 13. decembra 2018 potekala delavnica, na katero so bili vabljeni strokovnjaki s področij visokošolskega in poklicnega izobraževanja iz različnih evropskih držav in institucij. Delavnico je organizirala Agencija Evropske komisije za mala in srednje velika podjetja (EASME). Ključni namen je bil priprava smernic in priporočil za razvoj in prilagoditev evropskih politik izobraževanja in usposabljanja glede na prepoznane potrebe in trende v 21. stoletju, predvsem na področju naprednih proizvodnih ter ključnih omogočitvenih tehnologij (angl. advanced manufacturing technologies & key enabling technologies).

IRI UL se je na delavnici sodeloval s prispevkom »K ljudem usmerjen razvoj kot interdisciplinarni in sodelovalni učni pristop – primeri dobrih praks iz projektov Erasmus+ in H2020«. Splošno obravnavo smo podkrepili z lastnimi izkušnjami iz evropskih projektov, v katerih intenzivno interdisciplinarno sodelovanje med vedami in strokami ter hkrati večja osredotočenost na ljudi (kot končne uporabnike) prispevata k razvoju bolj smiselnih, trajnostnih, uporabnih, kakovostnih in okolju prijaznih izdelkov ali storitev. Izobraževalni programi prihodnosti bodo poleg temeljnega prenosa teoretskega znanja vključevali tudi nove oblike učenja za razvoj veščin, kjer bodo študentke in študenti spoznavali aplikativno vrednost in preizkušali raziskovalne metode med projektnim delom. Takšno učenje bo praktično usmerjeno in se bo odzivalo na potrebe gospodarstva in družbe. Model interdisciplinarnih študentskih projektov, ki ga razvijamo in preizkušamo v projektu PEOPLE, predstavlja eno izmed učinkovitejših oblik učenja skozi projektno delo, saj študentje pod sočasnim mentorstvom strokovnjakov iz visokošolskega in poslovnega okolja poleg raziskovalnih izkušenj pridobivajo tudi praktične veščine in kompetence za delo v neakademskem okolju, kar dolgoročno povečuje njihove zaposlitvene in karierne možnosti. Rezultati projektov lahko obenem vodijo v izboljšave obstoječih izdelkov in storitev, so lahko vir novih idej ter invencij, hkrati pa model omogoča, da podjetja prepoznajo in preizkusijo mlade perspektivne talente.

V razpravi so raziskovalci, strokovnjaki in oblikovalci politik poudarili, da moramo na področju izobraževanja in usposabljanja posebno pozornost posvečati razvoju kompetenc, ki združujejo znanja, veščine, stališča in vrednote. Pomemben poudarek naj bo ob tem tudi na razvoju t.i. »mehkih« veščin, ki jih študentje lahko pridobivajo ravno skozi delo na praktičnih izzivih. Ob tem je bistvenega pomena, da poiščemo tudi primerne načine za ocenjevanje uspešnosti razvoja posameznih veščin. Celotno poročilo s strokovne delavnice lahko preberete tukaj.