25 Okt 2019

Obnova stavb po načelih lokalne in krožne uporabe snovi

Na razpisu evropskega programa Obzorje 2020, ki spodbuja inovativne pristope k spremembam trga za obnovo stavb, je bil za sofinanciranje izbran projekt Drive 0 (Driving decarbonization of the EU building stock by enhancing a consumer centred and locally based circular renovation process). Slovenska partnerja v mednarodnem konzorciju štiriletnega projekta sta IRI UL in podjetje Knauf Insulation d.o.o. iz Škofje Loke, ki bo nosilec slovenskega demonstracijskega primera in razvoja krožnih produktov. Kakšno vlogo ima kroženje snovi v gradbeni industriji in kako lahko načela krožnosti vpeljemo v proces obnove stavb?

Da bi dosegli podnebne cilje razogljičenja, je potrebno v EU do leta 2050 obnoviti skoraj vse obstoječe stavbe, do leta 2021 pa bodo morale biti vse nove stavbe skoraj nič energijske (NZEB). Pri procesu obnove je ključen dejansko prihranek CO2, poleg tega pa bi morali zaradi pomanjkanja surovin uporabiti čim manj novih materialov. Energijo in surovine namreč uporabljamo tudi pri obnovah stavb – zato obstaja nevarnost, da bodo emisije CO2 zaradi izgradnje novih tehnologij in ovoja stavb presegle prihranke energije v življenjski dobi, ki jih zagotovi celovita obnova. Slednja se trenutno osredotoča le na energijo potrebno za delovanje stavbe, ne pa tudi vgrajeno energijo.

Trenutno v EU »kroži« približno 12 odstotkov surovin, v Slovenji manj kot 10 odstotkov, s skoraj tretjino pa vodi Nizozemska, ki s ključnimi partnerji sodeluje tudi v projektu Drive 0. Kaj pomenijo ti podatki? V Sloveniji več kot 90 odstotkov uporabljenih snovi odvzamemo iz narave in jih s tem izčrpavamo, saj jih jemljemo bistveno hitreje, kot se obnavljajo.

Namen projekta DRIVE 0 je razogljičiti stavbe v EU in pospešiti celovite obnove s spodbujanjem procesov obnov, ki so usmerjeni k ljudem in ki temeljijo na načelu kroženja snovi. Takšen proces celovite obnove bo za uporabnike stavb in investitorje bolj privlačen, okoljsko sprejemljiv in stroškovno učinkovit. Na kakšen način lahko inovativno spremenimo proces obnove? V projektu Drive 0 bodo partnerji identificirali ključne lokalne akterje in spodbudili interes za krožno gradbeništvo, z uporabo antropoloških pristopov pa bodo spodbujali uporabnike stavb k odločitvam za celovite obnove stavb. Tako bodo obnove usmerjene k ljudem in okoljsko odgovorne v smislu (lokalnih) surovin, predvsem preko pristopov t.i. urbanega rudarjenja in bank surovin (gl. npr. projekt BAMB, Obzorje 2020) .

Ti ambiciozni nameni bodo doseženi v štirih temeljnih korakih:

  1. Uporaba že razvitih produktov in konceptov za celovite obnove iz EU projektov (npr. https://www.progetone.eu/, www.more-connect.eu/), ki so osnovani na lokalno razpoložljivih snoveh in komponentah, vključno s tistimi iz obstoječih stavb.
  2. Razvoj privlačnih, k ljudem usmerjenih poslovnih modelov, ki bodo temeljili na »krožnih obnovah« ob podpori digitalizacije in poigritev (gamification).
  3. Uporabnikom stavb podati privlačne in razumljive informacije o obratovalnih karakteristikah stavb.
  4. Relevantnim deležnikom dokazati obratovalne karakteristike DRIVE 0 rešitev z lokalnimi demonstracijskimi primeri, ki vključujejo lokalna podjetja in specifike.

Kaj to pomeni v praksi? V slovenskem demonstracijskem primeru, ki ga vodi podjetje Knauf Insulation, bodo uvedli proces recikliranja kamene volne za proizvodnjo nove in zamenjavo veziva. Slednje bo prispevalo k zmanjšanju emisij škodljivih snovi pri proizvodnji, zmanjšalo pa se bo tudi njihovo sproščanje v času življenjske dobe kamene volne. Tako bodo stavbe imele bistveno nižje izpuste hlapljivih organskih snovi, kar bo vplivalo na boljšo kakovost bivalnega okolja.

Projekt Drive 0 ima pet merljivih ciljev, vloga IRI UL pa bo pomembna zlasti pri:

Cilj 1: Narediti celovite obnove privlačnejše, okoljsko prijaznejše, hitrejše in stroškovno učinkovitejše za končne uporabnike s združevanjem načela krožnosti, inovacij v proizvodih in procesih.

Številni tovarniško vnaprej sestavljeni izdelki (angl. prefabricated) oziroma »plug & play« rešitve so že na voljo, vendar je raven njihove tehnološke razvitosti večinoma še vedno v fazi demonstracijskih prototipov (TRL 6 ali 7). Takšne rešitve dokazano znižujejo čas obnove in stroške ter med časom obnove manj motijo stanovalce. Projektni partnerji bodo nadaljevali razvoj najbolj obetavnih rešitev tako za ovoj (fasade, strehe), montažne platforme za stavbne sisteme, to so t.i. »hišni motorji« ki v kompaktni izvedbi vsebujejo npr. toplotno črpalko, razsmernike za PV elektrarno in prezračevanje z rekuperacijo.

»Hišni motorji« – v kompaktni izvedbi vsebujejo npr. toplotno črpalko, razsmernike za PV elektrarno in prezračevanje z rekuperacijo (Vir: https://factoryzero.nl/icem_buitenoplossing/1143-2/)

Cilj 2: Uporabnikom in potencialnim investitorjem v celovite obnove zagotoviti privlačne in razumljive informacije o dejanskih obratovalnih karakteristikah v življenjski dobi (energija, notranje okolje in dobrobit)

Ta cilj vključuje spremljanje rabe energije, udobja v stavbah, kakovosti notranjega okolja in zdravja. Podatke bomo pretvorili v razumljive nasvete in omogočili vpogled v tokove snovi in krožnost. Uporabili bomo znanje in zmožnosti, ki so že razvite v projektih Obzorje 2020 projektih, npr. obstoječe platforme iz TripleA-reno metodologije, ali Mobistyle pristopi za spremljanje in združevanje domen znanja. Osredotočili se bomo na intenzivno komuniciranje z uporabniki stavb, pri čemer nas bodo zanimala vprašanja, kot so, denimo:

  • Kako priti od podatkovja k pametnim podatkom, ki so razumljivi in privlačni tako uporabnikom stavb, kot tudi investitorjem v obnovo?
  • Kako upoštevati učinek družbenega učenja?
  • Na kakšen način lahko uporabnike stavb spodbudimo k bolj trajnostnemu vedenju?

Cilj 3: Z demonstracijskimi primeri prikazati celovite obnove po načelih kroženja snovi v sodelovanju s ključnimi lokalnimi akterji.

Demonstracijske aktivnosti projekta Drive 0 bodo potekale v sedmih evropskih državah. Vsak primer bo prispeval k oceni potenciala lokalno razpoložljivih materialov za ponovno uporabo in podal povratne informacije glede uporabnosti predlaganih konceptov celovite obnove, ki bodo temeljili na principu kroženja snovi in ljudem usmerjenih pristopih.

Cilj 4: Spodbujati k ljudem usmerjene poslovne modele za obnovo stavb na principu kroženja snovi.

Ta cilj bodo partnerji dosegli s promocijo koncepta kroženja snovi, prikaza obratovalnih karakteristik po obnovi in cenovne dostopnosti takšnega načina obnove stavb. Promovirali bodo t.i. banke surovin z različnim pobudami in projekti kot so denimo www.madaster.comwww.reusematerials.nl in https://www.bamb2020.eu/.

Projekt Drive 0 spremljajte na projektni spletni strani ter družbenih medijih Twitter in Facebook.