08 Apr 2016

Promocija Zavezništva znanja – SINFO in Umanotera

Z veseljem vas obveščamo, da so našo dobro prakso »Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb«, ki smo jo v preteklih letih razvijali tudi v okviru evropskega projekta EURL3A-Real Life Learning Lab, prepoznali in predstavili v informativno promocijski reviji SINFO, ki spodbuja promocijo sonaravnega razvoja Slovenije.

Prispevek o IRI UL in Zavezništvu znanja boste našli na strani 27.

Video predstavitev primerov dobrih praks

Konec preteklega leta je Umanotera pripravila 15-minutni video na temo dobrih praks zmanjševanja izpustov CO2, ki so jih predstavljali v preteklih letih v okviru projektov s katerimi Slovenija znižuje CO2 in spodbuja zelena delovna mesta. Predstavili so tudi našo dobro prakso Zavezništva znanja, in sicer razvoj Energetskega informacijskega sistema, ki ga za Univerzo v Ljubljani razvijamo skupaj s podjetjem Metronik.

Na kratko o zavezništvu znanja in rezultatih projekta EURL3A

V strategiji Univerze v Ljubljani (UL) je pomemben poudarek na prenosu znanja iz univerzitetnega v zunanje okolje (gospodarstvo, javne službe in drugi uporabniki), ukrepi pa so usmerjeni tudi v izboljšanje učinkovitosti obstoječih mehanizmov za prenos znanja s ciljem razvoja novih tehnoloških jeder, novih podjetij in novih delovnih mest. Pomemben del podpornega okolja UL je tudi »Inovacijsko-razvojni inštitut UL« (IRI UL).

Energetska obnova javnih stavb je pomembno strateško področje v okviru energetsko-podnebnega paketa EU (strategija 3×20). Pri obnovi pa se soočamo s prenekaterimi izzivi, kot so na primer visoka raba energije in s tem povezani stroški; spomeniška zaščita stavbne dediščine, ki narekuje nekatere omejitve pri posegih; dotrajani in neučinkoviti stavbni sistemi; pomanjkanje lastnih sredstev za izvedbo obnove in podobno.

Zaradi kompleksnosti področja prenove stavb ter različnih pristopov smo oblikovali zavezništvo znanja, kjer med seboj povezujemo različne znanstveno-raziskovalne discipline (arhitektura, gradbeništvo, strojništvo, ekonomija, elektrotehnika, antropologija itd.) s ciljem reševanja kompleksnih interdisciplinarnih problemov na področju celovite energetske obnove javnih stavb. 

V zavezništvu znanja povezujemo študente ter raziskovalce fakultet UL s slovensko industrijo, v okviru katere se preverja praktična uporabnost in izvedljivost različnih predlaganih akademskih rešitev. Zavezništvo znanja je bilo oblikovano s podporo evropskega projekta EURL3A v shemi vseživljenjskega učenja, program »Zavezništva znanja« (ang. »Knowledge Alliances«).

Z vidika ustanovljenega zavezništva znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb je največja prednost ravno v inovativnem in interdisciplinarnem povezovanju med študenti, raziskovalci/profesorji in podjetji. Tovrstno sodelovanje je dejansko privedlo do razvoja različnih naprednih rešitev, katerih praktična uporabnost in izvedljivost je bila preverjena s strani podjetji. Zelo pomembna dodana vrednost zavezništva znanja pa je tudi interdisciplinarno sodelovanje med študenti različnih znanstvenih disciplin ter fakultet.

Vsako področje (npr. tehnično-tehnološke rešitve stavbnih sistemov, sistemi za avtomatizacijo stavb, gradbeno-arhitekturne rešitve, alternativni poslovni modeli ter vedenje uporabnikov) je s svojega vidika prispevalo rešitve,njihov razvoj pa je temeljil na skupinskem delu in medsebojnem dopolnjevanju ter podjetniškem duhu. Ravno zaradi dobrih rezultatov projekta je IRI UL začel uvajati koncept zavezništva znanja tudi na drugih področjih svojega delovanja (kot na primer za razvoj orodja za ravnanje z energijo z vplivanjem na vedenje uporabnikov).