22 Nov 2014

Seminar Energetsko varčne stavbe

Seminar Energetsko varčne stavbe

Na Univerzi v Ljubljani je 7. maja 2014 potekal seminar z naslovom Energetsko varčne stavbe. Seminar je bil namenjen različni ciljni publiki (upravniki stavb, tajniki fakultet, predstavniki industrije,..),  udeležili pa so se ga predvsem predstavniki fakultet UL. S seminarjem smo želeli udeležencem predstaviti predvsem ključne informacije glede prenove javnih stavb, možnosti financiranja glede na nove finančne perspektive, možnosti vključevanja javno/zasebnega partnerstva in skladnost z novim energetskim zakonom.

energyvilllab

Dogodek, ki je potekal v okviru projekta EnergyViLLab, je odprl rektor Univerze v Ljubljani dr. Ivan Svetlik. Predstavil je nekaj dejstev glede rabe energije v stavbah v lasti UL in energetsko strategijo UL, s katero želi UL doseči oz. preseči cilje, zapisane v  nacionalnih energetskih usmeritvah. Poudaril je, da ima UL za doseganje teh ciljev lastne vire oz. znanje, na katerega se želijo na začetku nasloniti, pri konkretnih projektih pa povabiti zunanje inštitucije.

Mag. Hinko Šolinc iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor je predstavil razlike in novosti v novem energetskem zakonu (EZ-1). Poudaril je obveznosti glede  energetskih izkaznic v javnih stavbah ter glede gradnje novih nič energijskih stavb (NZEB) v javnem sektorju po letu 2018.

Dr. Uroš Stritih iz Fakultete za strojništvo UL je predstavil delovanje mednarodne agencije za energijo (IEA-ECES) ter njene že izvedene in tekoče naloge. Na kratko je predstavil tudi sodelovanje v projektu »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Dr. Slavko Dolinšek je predstavil poslovni model IRI UL, stanje na področju rabe energije v stavbah stavb UL ter energetsko strategijo UL. Poudaril je, da je za doseganje ciljev strategije najprej potrebno uvesti energetsko knjigovodstvo. Poleg povzetka bistvenih ugotovitev, ki so plod dela na projektu EnergyVillab, je predstavil je tudi projekt TRAP-EE, kjer se oblikuje izobraževalni program za razvoj kompetenc upravljavcev in skrbnikov stavb za zagotavljanje večje obratovalne energetske učinkovitosti in kakovostnejšega notranjega okolja v javnih stavbah.

Mag. Damir Staničić iz Centra za energetsko učinkovitost IJS je predstavil stanje energetskega pogodbeništva v Sloveniji. Predstavil je tudi možnosti pridobivanja nepovratnih spodbud za energetsko sanacijo stavb ter primere dobrih praks ti. lahkega energetskega pogodbeništva v tujini in doma.

Rajko Leban iz Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA) je predstavil, kako brez lastnih sredstev energetsko sanirati javne stavbe. Prikazal je sistem energetskega knjigovodstva v primorskih občinah. Poudaril je, da samo z energetskim knjigovodstvom ni možno prihraniti energije. Do prihranka lahko pridemo z energetskim managementom. Prikazal je primer sanacije javne razsvetljave v občini Brda ne da bi občina vložila sredstva.

Primož Ladava iz Goriške lokalne energetske agencije je predstavil virtualni laboratorij z imenom VILAGO, ki je nastal v okviru projekta EnergyViLLab. Poslanstvo virtualnega laboratorija VILAGO je ustvariti inovativno socialno-poslovno okolje v katerem se s pomočjo procesov deležnikov doseže višja ozaveščenost z namenom dviga energetske učinkovitosti in obnove energetsko neučinkovitih javnih stavb, njegov cilj pa energetsko obnoviti javne stavbe, uvesti učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije v javne stavbe.

EnergyViLLab: UL kot živi laboratorij

Seminar je potekal v okviru mednarodnega projekta EnergyViLLab, kjer sodelujeta tudi UL FS in IRI UL. Namen projekta EnergyViLLab je ustanovitev mreže živih laboratorijev v čezmejnem področju v povezavi z RRM (R: Renewable Energy Sources – obnovljivi viri energije, R: Rationale Use of Energy – racionalna raba energije, M: Sustainable Mobility System – vzdržen sistem mobilnosti)  z vključitvijo proizvodnih okolij, univerz, centrov inovativnosti, občinskih oblasti in državljanov. Živi Laboratoriji so okolje odprtega inoviranja in testiranja v realnem življenju, kjer so uporabniku naravnane inovacije popolnoma integrirane v proces so-oblikovanja novih storitev in izdelkov.

Živi Laboratoriji:

  • vključujejo uporabnike v sam začetek razvojnih procesov,
  • premoščajo inovacijsko vrzel med razvojem tehnologij in prevzemanjem novih storitev,
  • omogočajo zgodnje ekonomske učinke novih tehnoloških rešitev.

IRI UL za področje energijsko varčnih stavb vzpostavlja živi laboratorij za stavbe Univerze v Ljubljani. Pri tem je pomemben del vezan na poslovne modele (načini financiranja energetske prenove). V primeru živega laboratorija oziroma »uporabniku naravnanih storitev« ima IRI UL svetovalno vlogo tudi na področju poznavanja javnih razpisov in priprave ustreznih vlog.

Več o energetskih obnovah na Univerzi v Ljubljani na podstraneh na UL Energija.

Projekt EnergyViLLab je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.