Model »učnega laboratorija v realnem okolju«

Spodbujanje povezovanja in kroženja znanja med visokošolskim okoljem ter industrijo je pomembna strateška usmeritev Univerze v Ljubljani, njeno uresničevanje pa se lahko vrši preko različnih modelov in platform. Model »učnega laboratorija v realnem okolju« (angl. »Real Life Learning Lab«) temelji na oblikovanju interdisciplinarnih skupin študentov, ki rešujejo konkretne probleme industrije in širše družbe. 

Tovrstno povezovanje in problemsko-naravnano projektno delo pod mentorstvom strokovnjakov iz visokošolskega in poslovnega okolja omogoča razvoj praktičnih veščin študentov, kar dolgoročno povečuje njihove zaposlitvene in karierne možnosti. Rezultati projektov pa vodijo v izboljšave obstoječih izdelkov in storitev, so vir novih idej ter invencij, hkrati pa model omogoča, da podjetja prepoznajo in testirajo mlade perspektivne talente.
Program na podlagi inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov razvija kompetence, omogoča pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu z gospodarstvom.

Študentje se seznanijo s temeljnimi koncepti projektnega dela, inovacijskih procesov in podjetništva, analitičnega in dizajnerskega razmišljanja (angl. user-design thinking), komuniciranja. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki potekajo kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijajo inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Različni projekti so načrtovani in vodeni v tesnem sodelovanju z gospodarstvom ter na ta način spodbujajo prenos in kroženje znanja med obema sferama.

Kontakt: Gregor Cerinšek