12 Feb 2018

The Faculty of Economics managed to reduce the annual costs by almost 130 thousand euros

In 2014, the Faculty of Economics at the University of Ljubljana (UL) renovated the building on Kardeljeva platform. Savings in energy consumption indicate a successful renewal and efficient energy management.

V energetski prenovi stavb UL deluje IRI UL kot spodbujevalec dejavnosti. Po principu zavezništev znanja združuje strokovnjake UL v interdisciplinarne skupine, s povezovanjem z gospodarstvom pa gradi nova znanja in dodatne kompetence na področju trajnostne energetike in celovite obnove stavb. Na Ekonomski fakulteti UL je IRI UL tudi v letu 2017 sodeloval v timu za energetsko upravljanje in tako pomagal bistveno preseči predvidene prihranke energije in proizvodnje energije iz lokalno razpoložljivih obnovljivih virov.

V primerjavi z letom 2016 so se na Ekonomski fakulteti stroški za energijo v letu 2017 zmanjšali za več kot 5 tisoč evrov z DDV, od tega je delež za ogrevanje približno 53 %. V primerjavi z letom 2013, torej pred izvedbo energetske prenove, so stroški za energijo v letu 2017 nižji za skoraj 130 tisoč evrov z DDV. Pri tem ni upoštevano investicijsko vzdrževanje, povezano z zagotavljanjem zanesljive oskrbe z energijo in kakovostnega delovnega okolja, ki bi bilo sicer potrebno zaradi dotrajanosti strojev in naprav. Tako so skupni prihranki krepko višji kot 160 tisoč evrov letno.

Ekonomska fakulteta pomembne dele svojih potreb pokrije z lastno sončno elektrarno in reverzibilno toplotno črpalko, postavljeno med energetsko sanacijo. Ta v poletnih mesecih deluje kot hladilni agregat za zagotavljanje hladu za hlajenje prostorov, v času ogrevalne sezone pa kot toplotna črpalka za oskrbo stavbe s toploto. Na porabo energije pa pomembno vpliva tudi vedenje uporabnikov stavbe in predstavlja velik potencial za zagotavljanje bolj zdravega delovnega okolja in za prihranke energije tudi v prihodnosti. S takšnimi ukrepi in z odličnim energetskim upravljanjem, ki vključuje predstavnike fakultete, postaja Ekonomska fakulteta zgled drugim javnim ustanovam.