People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments (PEOPLE)


Razvojni prisotopi v praktičnih in učnih okoljih prilagojeni ljudem (PEOPLE)

Razpis

Zavezništvo znanja 2016 (Knowledge Alliances, Erasmus +)

Izziv

Neskladja med znanji, ki jih študentje humanistike in družboslovja pridobijo med študijem, veščinami, ki jih od diplomantov pričakujejo delodajalci iz gospodarstva, ter pomanjkanje praktičnih izkušenj, pridobljenih med študijem, pogosto zmanjšujejo možnosti zaposlovanja diplomantov v gospodarstvu in prispeva k večji stopnji brezposelnosti mladih, ki končajo študij. Slaba zaposljivost evropskih diplomantov s področij antropologije, sociologije, psihologije in sorodnih ved, ter pomanjkanje strokovnjakov s področja družboslovja in humanistike na področju energetike in trajnostnega , je izziv, s katerim se soočamo v Evropski Uniji.

Namen projekta

S projektom PEOPLE želimo dolgoročno pripomoči k razvoju in institucionalizaciji sistema kakovostnega visokošolskega izobraževanja, ki bo upošteval tudi potrebe podjetij ter prikazal raziskovalno in aplikativno vrednost sociologije, psihologije, antropologije in drugih humanističnih in družboslovnih ved in spodbujal zaposlovanje diplomantov s teh področij v gospodarstvu.

Ključni cilji

  1. Oblikovanje interdisciplinarne skupine študentov, ki bodo z razvojnimi pristopi, usmerjenimi k ljudem (angl. people-centred development approaches), preizkušali in izboljševali obstoječe izdelke in storitve partnerjev iz gospodarstva ter na podlagi raziskav in v kontinuiranem sodelovanju z uporabniki skušali poiskati nove razvojne priložnosti in rešitve za podjetja.
  2. Sodelovanje z industrijskimi partnerji pri reševanju konkretnih razvojnih izzivov bo za študente svojevrstna raziskovalna izkušnja in oblika pridobivanja novih spretnosti in veščin, podjetjem pa bo pomagalo pri razvoju novih rešitev ter prepoznavanju in zaposlovanju mladih in perspektivnih kadrov.
  3. Razvoj, uvajanje in evalvacija novega modela kroženja znanja med visokošolskim okoljem in gospodarstvom.

Projektni konzorcij

Novičnik:

Trajanje projekta

  • Od 1.11.2016 do 31.10.2019 (36 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

  • 905.887,00 €

 Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL