Pristop razvoja po meri ljudi in okolja (angl. people- and planet-centred development approach) temelji na interdisciplinarnem sodelovanju med družboslovci, humanisti in inženirji ter vključuje organizacijo in izvedbo etnografskih, kvalitativnih raziskav in delavnic sosnovanja (angl. co-design). Raziskovalci IRI UL, antropologi in sociologi, preučujemo človeške navade, rutine, potrebe, pričakovanja in ustaljene prakse posameznikov in družbenih skupin. Raziskovalne izsledke skupaj z drugimi strokovnjaki preoblikujemo v uporabne razvojne smernice.

Temelj pristopa je vključevanje ljudi (ciljnih skupin, relevantnih organizacij itd.) v vse faze razvojnega postopka. Udeleženci raziskav se prelevijo v partnerje v raziskovalnem procesu, s čimer zagotovimo, da nastajajoče rešitve čim učinkoviteje naslovijo opredeljene potrebe.

Identifikacija in opredelitev projekta

  • opredelitev izzivov in raziskovalnih vprašanj
  • identifikacija ciljnih skupin, končnih uporabnikov rešitev in ključnih deležnikov
  • oblikovanje načrta raziskave
  • oblikovanje metodološkega pristopa in prenos metodologije na partnerje (izobraževanja)

Raziskava in analiza rezultatov

  • izvedba raziskav in analiza družbenih praks, potreb in pričakovanj
  • uporaba kvalitativnih raziskovalnih metod: opazovanje z udeležbo, polstrukturirani intervjuji, fokusne skupine, vizualna etnografija

Sosnovanje (angl. co-design) in interpretacija

  • oblikovanje, organizacija, izvedba in analiza strukturiranih delavnic (co-design delavnice, etnografske delavnice, prototipiranje)
  • priprava priporočil za oblikovanje ali razvoj (besedila, vizualne predstavitve

Testiranje

  • testiranje prototipov ali osnutkov rešitev s ciljnimi skupinami s pomočjo različnih metod, npr. scenarijev in fokusnih skupin
  • priprava priporočil za izboljšave