Zavezani k spodbujanju povpraševanja po veščinah za energetsko trajnost v gradbenem sektorju (BUSLeague)

Dedicated to stimulate demand for sustainable energy skills in the construction sector (BUSLeague)

Razpis: LC-SC3-2018-2019-2020 – Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Secure, Clean, and Efficient Energy

Izziv

Naraščajoča potreba po naprednih veščinah gradbene delovne sile za gradnjo skoraj nič energijskih objektov (nZEB) in globokih energetskih prenov (deep energy renovations) je bila leta 2010 prepoznana kot eden glavnih izzivov gradbenega sektorja in indikator nujnosti nadgradnje veščin obstoječe delovne sile. Velik uspeh na tem področju je bil dosežen preko iniciative BUILD UP Skills in kasnejšega projekta Construction Skills, oba financirana v sklopu iniciative Obzorje 2020. Ti projekti so med drugim pripravili strateške načrte za nadgrajevanje znanj in veščin, ki temeljijo na analizi trenutnega stanja, zagonu ali nadaljnjemu razvoju Nacionalnih kvalifikacijskih platform (National Qualificaion Platforms) ter razvoju shem za usposabljanje in kvalifikacijo. Aktivacija razvitih rešitev na trgu pa kljub uspehom preteklih projektov ostaja izziv. Enako velja tudi za zakonske spremembe, ki bi spodbujale povpraševanje po naprednih trajnostno-energetskih veščinah.

Namen projekta

Namen projekta BUSleague je spodbujanje povpraševanja po naprednih in objektivno preverljivih veščinah potrebnih za trajnostne energetske rešitve v gradbenem sektorju. V enaki meri je namen projekta spodbujanje ključnih deležnikov v gradbenem sektorju k aktivnemu vključevanju v sistem nadgrajevanja in objektivnega priznavanja veščin ter k zagotavljanju potrebne ponudb visoko kvalificirane in specializirane delovne sile ter s tem k ustvarjanju potrebnih pogojev za razvoj trga visoko kvalificirane delovne sile. To vključuje:

 • pripravo podlage in razvoj učinkovitih orodij in rešitev za izobraževanje, nadgrajevanje znanj in izkušenj, ter priznavanje energetsko-trajnostnih veščin delavcev in strokovnjakov v gradbenem sektorju;
 • promocijo in dvig zavesti o pomembnosti nizko energetske gradnje, prenov in vzdrževanja kvalitetnega notranjega okolja tako med deležniki v gradbenem sektorju kot tudi v splošni javnosti;
 • podporo javnim institucijam in vladnim organom pri razvoju naprednih regulativ in politik na področju gradbeništva ter ustvarjanju primernega tržnega okolja za visoko kvalificirano delovno silo;
 • vključitev deležnikov gradbenega sektorja – in predvsem obstoječe delovne sile – v nastajajoče sisteme za nadgrajevanje in priznavanje veščin;
 • integracijo novih tehnologij in upoštevanje družbeno-tehnoloških trendov prihodnosti pri razvoju BUSleague rešitev in orodij ter posredno pozitiven vpliv na razvoj  gradbenega sektorja prihodnosti.

Prispevek IRI UL bo v sklopu projekta predvsem na področju etnografskih raziskav družbenih, kulturnih in materialnih stvarnosti gradbenega sektorja. Zanimali nas bodo predvsem kako delavci, strokovnjaki in ostali deležniki doživljajo procese, ki zadevajo znanje, izobraževanje in delo v gradbeništvu. Boljše razumevanje vsakodnevnih življenjskih in delovnih procesov posameznikov, podjetji in institucij aktivnih na področju gradbeništva bodo BUSleague konzorciju pomagala pri razvoju specifičnih rešitev in spoprijemanju z izzivi, s katerimi se sooča v okviru svojih prizadevanj.

Ključni cilji

Preko petih specifičnih kvalitativnih ciljev bo projekt BUSLeague:

 1. Spodbudil povpraševanje po visoko kvalificirani delovni sili in omogočil lažji dostop do nje tako za posamezne kupce in naročnike gradbenih storitev kot za podjetja, in sicer z vzpostavitvijo sistema za priznavanje energetsko-trajnostnih gradbenih veščin.
 2. Izboljšal splošno zavest o pomembnosti kakovostnih nizko energetskih gradenj in prenov ter priskrbel podlago za zakonske spremembe, ki bodo spodbujale povpraševanje in izboljšale ponudbo energetsko-trajnostnih veščin.
 3. Spodbujal rabo preverjenih metod za izobraževanje in usposabljanje, ki so bile uspešno uporabljene v preteklih EU projektih in iniciativah posameznih držav članic, kot npr. projekt BUILD UP Skills.
 4. Demonstriral uspešnost projekta preko povišanja povpraševanja in objektivnih kazalnikov uspešnosti nadgrajevanja znanja in sposobnosti vključenih delavcev in strokovnjakov.
 5. Sočasno razvijal BUSLeague rešitve tako na ravni posameznih držav članic kot tudi na ravni celotne EU preko strategije za učinkovito komunikacijo in replikacijo.

Projektni konzorcij

Novičniki:

Trajanje projekta

 • 01/09/2020 – 28/02/2023 (30 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

 •  999 980,00 €

Kontakt na IRI UL

Sledite projektu BUSLeague: