Central Europe Research to Innovation Models (CERIM)

 

Razpis: Interreg Central Europe

 

Izziv

Navkljub močnemu interesu za razvoj inovacijskih sistemov, ki bi omogočili komercializacijo akademskega raziskovanja, izkušnje kažejo, da se pojavljajo naslednji raziskovalni izzivi:

  • kako zasnovati in zagnati uspešne tržne modele s stališča regijske perspektive,
  • kako znotraj prevladujoče akademske kulture omogočiti organiziran in učinkovit prenos tehnologij,
  • kako zagotavljati kritično maso tržno uporabnih inovacij,
  • kako vzpostaviti mrežo lokalnih, državnih in mednarodnih podpornih organizacij ter povezave med gospodarskimi partnerji, strokovnjaki s področja prenosa tehnologij in tveganim kapitalom,
  • kako učinkovito priti do ciljnih skupin podjetij.

Namen projekta

Namen raziskav je poiskati dolgoročne odgovore na omenjene izzive in prispevati k povečani konkurenčnosti slovenskih podjetij z ozirom na srednjo Evropo.

Uspešna ekonomska okolja namreč vse bolj poudarjajo pomen prispevka visokošolskih in raziskovalnih institucij k razvoju lokalnega, državnega in nadnacionalnega gospodarstva. Zaradi vse močnejše usmeritve v raziskave, podprte z znanjem, ki omogočajo konkurenčno prednost v globalnem okolju in zaradi jasno izraženih političnih ciljev v smeri večanje javne porabe za raziskave in razvoj v EU, tako na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, se je izrazito povečala podpora prenosu raziskovalnih rezultatov v tržna okolja (posebej v mala in srednja podjetja – MSP). Še posebej MSP, ki so v glavnem omejena z vlaganji v raziskovalne aktivnosti znotraj podjetja in ki delujejo zunaj močnih tehnoloških okolij, so tisto ciljno okolje, ki lahko največ pridobi preko aktivnosti prenosa tehnologij.

Projektni konzorcij

Trajanje projekta

Od 1.9.2008 do 31.8.2011 (36 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

3.600.000,00 €

Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL

Slavko Dolinšek