Oblikovanje energetskih otokov z vključevanjem skupnosti (COMPILE)

 

Integrating Community Power in Energy Islands (COMPILE)

Razpis: Obzorje 2020-EU.3.3.4. – A single, smart European electricity grid

Izziv

Z razvojem tehnologij in rasti deleža obnovljivih virov v omrežju je shranjevanje različnih oblik energije podprto z novimi ukrepi in poslovnimi modeli za pospešitev razvoja lokalnih energetskih sistemov in višjo  lokalno porabo proizvedene energije. Izzivi projekta so:

  • sedanji energetski sistemi niso bili načrtovani za veliko število obnovljivih virov energije (OVE) v energetska omrežja ter velikih porabnikov, kot so toplotne črpalke in električna vozila;
  • odjemalci energetskega omrežja so večinoma v pasivni vlogi;
  • prehod iz centraliziranih v decentralizirana energetska omrežja;
  • OVE niso niso zadostno integrirani v energetsko omrežje.

Namen projekta

Glavni cilj projekta COMPILE je zagon lokalnih energetskih sistemov, ki bodo podpirali rast OVE v omejenih omrežjih in pospešili prehod centralno zastavljenega energetskega omrežja s pasivnimi odjemalci v prožno, aktivno omrežje, ki vključuje energetske skupnosti. Ta prehod bo omogočil večjo stopnjo integracije OVE v omrežje in dvignil stopnjo zanesljivosti dobave brez klasičnih investicij v omrežje. Projekt COMPILE združuje prizadevanja sistemskih operaterjev, tržnih akterjev in aktivnih uporabnikov, saj za potrebe decentralizacije omrežja potrebujemo aktivnejše in bolj odzivne porabnike v omrežju. Projekt želi približati in bolje predstaviti prihajajoče razpršene akterje in njihovo vključitev v obstoječ centraliziran sistem, ki bo ekonomsko izvedljiva in zanimiva. V projektu bo prikazana dobrobit, ki jo prinaša sodelovanje in ustvarjanje v obliki energetskih skupnosti kot rešitev obstoječih problemov elektroenergetskega omrežja in dodatno povečanje kapacitet za varno vključitev OVE v omrežja.

Demonstracijske lokacije v projektu so umeščene po celotni dolžni prehoda iz pasivne v aktivne uporabnike omrežja in bodo prikazale različne pristope pri koordinaciji porabnikov in novih tehnologij, povezanih z različnimi poslovnimi modeli. Demonstracijska območja imajo različno začetno točko, so locirana v različnih državah, ter vključujejo različne tehnologije. Vključeni akterji, ki bodo del različno velikih in naravnanih energetskih skupnostih, bodo imeli različne organizacijske strukture in drugačne pravne podlage, vse demonstracije pa imajo velik potencial za zgled in razvoj ostalim skupnostim.

Vizija projekta COMPILE je podpiranje obstoječega centralno naravnanega sistema z nastankom energetskih skupnosti, ki z optimalnim načrtovanjem pozitivno vpliva na družbo. To vodi v ekonomično uporabo sredstev, pomaga lokalnim podjetjem in pospešuje dekarbonizacijo lokalnih območij.

Ključni cilji

  • Omogočanje lokalnih energetskih sistemov (prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno decentralizirano omrežje).
  • Optimalna integracija in nadzor vseh energetskih dejavnikov, shranjevanje in elektro-mobilnost za pospešeno razogljičenje in prihranek energije.
  • Spodbujati ustvarjanje energetskih skupnosti ob upoštevanju pozitivnih učinkov na lokalno gospodarstvo in sprejemanje uporabnikov ob upoštevanju ranljivih skupin (energetska revščina).
  • Ustvariti nove načine za spodbujanje akterjev v vrednostni verigi za sodelovanje pri povečanju družbenih koristi, pospešiti sprejemanje novih tehnoloških rešitev in omogočiti obsežno replikacijo razvitih tehnoloških rešitev in poslovnih modelov.

Projektni konzorcij

Trajanje projekta

  • 1. 11. 2018 – 31. 3. 2022

Skupni upravičeni stroški

  • EUR 1.090.687,50

Spletna stran projekta

Compile zloženka (ANG)