Cross Assessment of Energy Certificates in Europe

Razpis: Obzorje 2020, LC-SC3-B4E-4-2020, Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification.

Izziv

Evropska komisija želi doseči nične izpuste toplogrednih plinov v Evropi do leta 2050, pri čemer poudarja pomen socialne pravičnosti in stroškovne učinkovitosti. Energetska učinkovitost stavb pri tem igra osrednjo vlogo, pomembna pa je tudi vloga energetskih izkaznic za stavbe (EI). Vsaj v teoriji, EI veljajo za temeljni vir informacij za vse akterje, ki sodelujejo v procesu gradnje in prenove stavbe. Poleg tega naj bi EI delovale kot referenčna točka za povezovanje raznovrstnih ukrepov (institucionalnih, finančnih, in drugih), potrebnih za doseganje ambicioznih ciljev EU po prenovi stavb.

Kljub dobrim namenom je trenutni okvir energetskega certificiranja pokazal več pomanjkljivosti kot učinkov. Zanesljivost, natančnost in verodostojnost EPC je nezadostna. Predložene informacije so pogosto presplošne, njihovo oblikovanje in izkušnjo certificiranja je potrebno izboljšati, prav tako pa EI ne vključujejo kazalcev, kot sta toplotno udobje ali kakovost zraka, ki jim lastniki stanovanj pripisujejo velik pomen. Četudi so bile baze EI uvedene v večini držav EU, predložene informacije na splošno ne zadostujejo za razvoj vplivnih politik na področju prenove stavb. Usposobljenost izdajateljev EPC je marsikje vprašljiva, kar prispeva k razhajanju med vrednostmi izračunane in dejanske porabe energije v stavbah. Poleg tega se v Evropi uporablja vsaj 30 metodologij za izračun EI,  kar kaže na to, da je energetsko certificiranje v Evropi zelo heterogeno. Takšna razdrobljenost nedvomno zmanjšuje potencialni pozitivni vpliv, ki bi ga EI lahko imele na področju stanovanjskih prenov.

Namen

Za reševanje izpostavljenih izzivov bo projekt crossCert ustvaril metodologijo testiranja EI in s tem povezanih storitev, vključno z nekaterimi novimi pristopi energetskega certificiranja.  Rezultati projekta bodo prispevali k izboljšanju natančnosti in uporabnosti EI, predlagali izboljšave na področju k ljudem usmerjenega oblikovanja EI in storitev certificiranja, in predlagali usmeritve za homogenizacijo EI v Evropi.

Pristop

Projekt crossCert temelji na pristopu ‘od spodaj navzgor’, ki vključuje sledeče faze:

 1. Navzkrižno testiranje obstoječih EI, vključno z nekaterimi novimi pristopi in koncepti, ki so jih razvile sorodne pobude, ki si prizadevajo izboljšati EI (glej U-CERT). CrossCert partnerji bodo izvedli navzkrižno testiranje metodologij energetskega certificiranja na več kot 140 stavbah v desetih evropskih državah in ustvarili javno zbirko testnih primerov za primerjalno analizo;
 2. Primerjava in analiza rezultatov različnih pristopov;
 3. Izdelava priporočil za politike in usmeritve, ki bodo vključevale morebitne izboljšave glede natančnosti, uporabnosti in usklajenosti;
 4. Vključevanje in tesnejše povezovanje mrež in zavezništev za namen analize stanja in krepitev dosega v javnosti.

Poleg že naštetega bo crossCert razvoj metode navzkrižnega ocenjevanja izkoristil tudi za raziskavo  in izdajanje smernic na sledečih področjih:

 • Usposabljanje in izobraževanje certificiranih izdajateljev EI;
 • Promocija in trženje EI;
 • Prilagajanje EI potrebam vlagateljev;
 • Povezovanje novih generacij EI z energetskimi pregledi, dnevniki in potnimi listi za obnovo stavb;
 • Spletne platforme za obnovo stavb po principu ‘vse na enem mestu’.

Novičniki: 

Konzorcij projekta

Trajanje

 • 1. september 2021 – 31. avgust 2024

Upravičeni stroški

 • € 1.997.557,50

Spletna stran projekta in družbena omrežja