Nizek ogljični odtis šol v mestih na območju Mediterana (EduFootprint)

School Low Carbon Footprint in Mediterranean cities (EduFootprint)


Razpis: Projekt EduFootprint sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) – Interreg Mediterranean – MED

 

Izziv

Stavbe so odgovorne za 40% končne porabe energije in 36% emisij toplogrednih plinov v EU. Približno 50% sredozemskih stavb je starih več kot 50 let. Vzrok okoljskega odtisa stavb je posledica napačnega vzdrževanja in upravljanja v splošnem; del tega pa izhaja iz javnega sektorja. Približno 60% vseh površin javnih stavb v EU, so šole. Cilj EU za leto 2020 ne bo dosežen samo z izgradnjo novih šol saj je to predrago. Ključni cilj javnega sektorja v EU je prihranek denarja in energetska učinkovitost. Pobude, ki jih lahko da konvencija županov bi pomagala lokalnim in regionalnim oblastem pri povečanju energetske učinkovitosti na njihovem ozemlju. Ovira pri tem je pomanjkanje finančnih sredstev, ki omejuje ukrepe in učinke. Nezadostno poznavanje lastnikov in upravljavcev javnih stavb je tudi ovira pripravi in izvajanju praks s pristopom LCA. Njegova nizkocenovnost in močna udeležba državljanov lahko ustvarita takojšnje pozitivne učinke. Obstoječi akcijski načrti za trajnostno energijo (SEAP) so pogosto zelo zahtevni in vključujejo le obnove/dodatno opremljanje stavb.

Namen projekta

Ključni namen projekta je povečati sposobnost lastnikov in upravljavcev javnih stavb v smeri boljšega ravnanja z energijo; to bo mogoče doseči ne samo z upoštevanjem neposrednega vpliva energije v stavbah (raba) ampak tudi preko posrednih ukrepov (javnega naročanja in celovitega zavedanja ter obnašanja). Aktivnosti bodo usmerjene na testiranje in v prenos integrirane energetske strategije v šole preko pristopa LCA (Life Cycle Assessment – ocenjevanje življenjskega cikla). Pristop vključuje pregled in implementacijo energetsko učinkovitih praks sladno s SEAP (local Sustainable Energy Action Plans – lokalni akcijski načrti trajnostne energetike).

Ključni del projekta so transnacionalne aktivnosti, saj bo Edufootprint model testiran v različnih državah MED. Inovativne rešitve, ki bodo vključevale lastnike oziroma avtoritete iz javnega ter privatnega sektorja in končnih uporabnikov pa bodo prenesene v sedem MED regij. Področja z manj izkušnjami bodo imela možnost izvajanja ukrepov, ki so že dobro preizkušeni in kjer že obstaja predhodno znanje različnih partnerjev. Model bo tudi testiran v državah, kjer obstajajo različne oblike javne vključenosti v stavbah.

Ključni cilji

  1. Inovativen model za ocenjevanje in upravljanje stavb, ki bo omogočal zniževanje ogljičnega odtisa v šolah.
  2. Izboljšanje kompetenc lastnikov stavb in upravljavcev za razvijanje in vpeljavo učinkovitih praks v javnih šolskih stavbah.
  3. Transnacionalna EduFootprint mreža šol za zagotavljanje prenosa modela v vseh deželah Mediterana.

Projektni konzorcij

Novičnik

Trajanje projekta
Od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2019 (28 mesecev)

Skupni znesek
1.200.684,75 €

Sofinanciranje EK (ERDF + IPA sredstva :
– 1.020.582,05 €

Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL
prof. dr. Slavko Dolinšek