29 Jan 2016

Energetski informacijski sistem Univerze v Ljubljani

Skladno z »Energetsko strategijo« je UL v letu 2014 oblikovala »Energetski koncept UL«, v letu 2015 pa vzpostavila »Energetsko knjigovodstvo  UL«, izbran izvajalec je bil Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI UL).

Za določitev izhodišč in ciljev zniževanja rabe energije za rektorat in 26 članic UL se je Univerza v Ljubljani skladno z »Energetsko strategijo UL odločila za vzpostavitev energetskega informacijskega sistema (EIS).Osnovni EIS v prvi fazi vključuje le energetsko knjigovodstvo (zakonska obveza), z nadgradnjo pa je možno izvesti tudi zajem podatkov iz obračunskih števcev za elektriko in toploto (energenti). Centralni informacijski sistem je rezultat skupnega razvojnega projekta med IRI UL in podjetjem Metronik, d.o.o.

Informacijski sistem je vključen v strežniško strukturo UL, v komunikaciji s fakultetami pa smo pridobili vse podatke o rabi energije (račune o mesečnih stroških za elektriko in toploto). V sistem je vključenih 46 stavb UL(stavbe s površino nad 500 m2), kar pomeni 160 položnic mesečno. Vnašanje podatkov o rabi energije iz položnic je obremenjujoče, zato je informacijski sistem oblikovan na takšen način, da omogoča neposreden vnos e-računov (XML datotek, ki jih fakultete dobijo iz UJP ali e-računi dobljeni neposredno od dobaviteljev).

Podatke o rabi energije vnašamo preko osnovnega modula EIS. Vključeni so tako osnovni podatki iz posameznih računov (datum računa, št. računa, začetni in končni datum, znesek ter informacija o tem kdo in kdaj je vnesel/popravil ta račun), kot tudi vsi podatki iz vseh postavk računa (od rabe energije do vseh ostalih stroškov).

Sistem omogoča izdelavo različnih poročil, tako po nivojih stavb (od agregatnega na nivoju UL do posameznih fakultet in stavb) kot po rabi energije, energentih, stroških in emisijah toplogrednih plinov.

Sistem omogoča izdelavo različnih poročil, tako po nivojih stavb (od agregatnega na nivoju UL do posameznih fakultet in stavb) kot po rabi energije, energentih, stroških in emisijah toplogrednih plinov.

Analitični modul omogoča izdelavo različnih primerjalnih analiz, ki so osnova za preverjanje podatkov in podpora za energetski management. Ključne funkcionalnosti zajemajo: mesečno spremljanje rabe energije in stroškov po energentih; primerjave glede na pretekla leta; analize energetskih tokov v stavbah s pomočjo analitičnih orodij in različne kazalnike (KPI-je) vključno z elementi merjene energetske izkaznice.