28 Okt 2015

Energetski koncept kot podpora trajnostnem razvoju UL

Kakovost izobraževanja in raziskovanja se udejanja tudi s pristopom Univerze v Ljubljani (UL) k trajnostnemu razvoju (TR), znotraj katerega pomemben del predstavlja ravnanje z energijo. Strategija UL za obdobje 2012-2020  omenja tudi trajnostne vidike: »UL se mora ustrezno odzvati na nevarnosti in priložnosti v spreminjajočem se domačem in tujem okolju«. To se nanaša tudi na vse intenzivnejše podnebne spremembe, pomanjkanje naravnih virov, rabo fosilnih goriv, višanje stroškov energije in dolgoročno zagotavljanje varne oskrbe z energijo. V Strategiji UL je omenjena obnova obstoječih univerzitetnih zgradb kot eden od pogojev v sklopu »Prostorskega razvoja univerze«, s katerimi namerava UL zagotoviti uresničevanje svoje strategije.

Področje trajnostne energetike natančneje obravnava »Energetska strategija UL«. Kot je v strategiji opredeljeno, želi na področju energetske trajnosti UL postati referenčni primer stavb javnega sektorja za energetsko učinkovitost, pa tudi glede na rabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov in oblikovanja kakovostnega notranjega okolja. S takšno vizijo UL oblikuje konkretno in uresničljivo podobo na področju energetske trajnosti. Stavbe UL bodo med najbolj učinkovitimi znotraj stavbnega fonda javnega sektorja, saj bo UL že pred letom 2020 presegala evropske in nacionalne cilje na področju varčne rabe energije.Z energetsko strategijo se bodo lahko identificirale vse članice. Področje trajnostne energetike je opredeljeno kot eno ključnih področij UL in kamor se načrtno usmerja aplikativno raziskovanje in komercializacijo rezultatov raziskav. V energetski strategiji je predvideno, da bo UL letno obnovila vsaj 6 % stavb in približno v 20 letih vse svoje stavbe preoblikovala v energetsko učinkovite skladno z EU in SLO zavezami in zakonodajo. Z obnovo bo UL izboljšala notranje bivalno ugodje, z znižanjem stroškov za energetsko oskrbo bo zmanjšala svojo ranljivost ob spremembah cen energentov, energetska obnova pa bo tudi dober stimulans za nacionalno industrijo.

Z izvajanjem mehanizmov za podporo energetski prenovi svojih stavb, definiranih znotraj energetske strategije, je UL začela v letu 2014. Prvi korak je bila izdelava energetskega koncepta, sledilo bo vzpostavljanje sistema za spremljanje rabe energije (ustrezni informacijski sistem) in imenovanje integralnega energetskega managerja UL, zadnji korak pa je vpeljava standarda za podporo aktivnemu ravnanju z energijo. S popisom stanja in aktivnosti energetskega managerja bodo postavljene osnove za sistem aktivnega ravnanja z energijo na članicah UL, pa tudi osnove za pripravo vse potrebne dokumentacije za prenovo stavb glede na energetsko strategijo UL.

Eden izmed mehanizmov za doseganje tega cilja je Univerzitetni energetski koncept (UEK). Podlaga za UEK je uveljavljena metodologija občin, ki morajo v skladu z energetskim zakonom narediti t.i. »Lokalni energetski koncept« (LEK – večina stavb UL je lociranih v Mestni občini Ljubljana, ki že ima izdelan  ta dokument. Upoštevana  pa je tudi pobuda »Konvencija županov«, oziroma že uveljavljen t.i. »Akcijski načrt trajnostne energetike« – SEAP .

Namen UEK

Energetski koncept UL predstavlja koncept razvoja Univerze v Ljubljani na področju oskrbe in rabe energije. Poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, so-proizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Slovenska zakonodaja (EZ-1) UL ne zavezuje za pripravo energetskega koncepta,  za javni sektor (predvsem javno upravo) pa so dolžni pripraviti načrte na vladi oz. ministrstvih. Predlog uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju  je najbliže zahtevam, ki jih mora UL izpolnjevati v primerjavi z LEK. Vsi subjekti v javnem sektorju morajo uvesti energetskega upravljavca, energetsko knjigovodstvo, poročanje in analiziranje, ni pa specifičnih predpisov za izobraževalne inštitucije. Glede na to, da UL želi biti s svojim delovanjem L zgled na področju TR, se je odločila za pripravo svojega energetskega koncepta. 

Spodnja slika prikazuje soodvisnost in sosledje dokumentov ter njihove glavne poudarke povezane z energetsko učinkovitostjo, oz. proces, ki je pripeljal do odločitve o pripravi in vsebini UEK.

UL kot lastnik svojih stavb izvaja aktivnosti v 359-ih stavbah na skupni površini 297.179 m2 (podatki GURS-a iz januarja 2014). Od tega je ~ 91% stavb starejših od 15 let, nekatere so tudi zaščitene kot kulturna dediščina. Med temi je 36 t.i. tipičnih fakultetnih stavb UL (~ 200.000 m2), ki imajo več nadstropij, predavalnic, kabinetov, pisarn in laboratorijev. Stavbe UL so glavni porabnik energije in zato predstavljajo tudi najlaže izkoristljiv potencial za znižanje rabe energije in zmanjšanje stroškov. Večina stavb UL je lociranih znotraj MOL, za LEK MOL je pomembno, da UL upravlja s polovico toliko površine, kot jo navaja MOL za svoje javne stavbe.

V UEK so vključene zgolj t.i. tipične stavbe, ki se uporabljajo za znanstveno raziskovalno delo in imajo površino več kot 500 m2. Za stavbe so bili zbrani podatki o rabi energije in vode iz obračunskih števcev za zadnja tri leta ter podatki o karakteristikah stavb. Slika rabe energentov po članicah je zanimivo interno učno gradivo, saj se lahko identificira najbolj varčne oz. trajnostne primere in se uči o ukrepih za prihranke, ki jih lahko izvajajo vsi zaposleni in uporabniki prostorov.

Vsebina UEK

Ključne vsebine UEK se nanašajo na pregled evidenc o rabi energije in emisijah, pa tudi na načrtovanje izvajanja energetske strategije. Predlagan je časovni okvir za izvedbo energetske prenove stavb UL ter identificirani viri financiranja ali sofinanciranja. Prenova stavb je sicer ključna usmeritev, vendar je le del celovitih aktivnosti UL na področju trajnostnega razvoja. Zato je v UEK vključen tudi opis koncepta trajnostnega razvoja na univerzah ter pregled nacionalnih politik in referenčne zakonodaje s področja energetike.

Energetski koncept UL v analitičnem delu podaja celovit pregled in analizo stanja rabe energije v stavbah UL, napoved bodoče rabe energije za potrebe UL ter akcijski načrt za energetsko prenovo stavb UL. Spodnji sliki prikazujeta pregled stroškov rabe toplote in električne energije glede na različne fakultete.

Popis stanja v UEK predstavlja prvi korak pri izvajanju strateških mehanizmov za podporo energetski prenovi stavb UL. S postavitvijo energetskega informacijskega sistema in definiranjem vloge energetskega managerja bodo postavljene osnove za sistem aktivnega ravnanja z energijo na članicah UL, vzpostavljena pa bo tudi podpora za pripravo vse potrebne dokumentacije za prenovo stavb glede na energetsko strategijo UL.