28 Jan 2016

Enomesečni delovni obisk v Združenih državah Amerike

Spodbujanje povezovanja in kroženja znanja med visokošolskim okoljem ter industrijo je strateška usmeritev IRI UL, njeno uresničevanje pa se lahko vrši preko različnih modelov in platform.

Model »učnega laboratorija v realnem okolju« (angl. »Real Life Learning Lab«) temelji na oblikovanju interdisciplinarnih skupin študentov, ki rešujejo konkretne probleme industrije. Tovrstno povezovanje in problemsko-naravnano projektno delo pod mentorstvom strokovnjakov iz visokošolskega in poslovnega okolja omogoča razvoj praktičnih veščin študentov, kar dolgoročno povečuje njihove zaposlitvene in karierne možnosti.

Rezultati projektov pa lahko vodijo v izboljšave obstoječih izdelkov in storitev, so lahko vir novih idej ter invencij, hkrati pa model omogoča, da podjetja prepoznajo in testirajo mlade perspektivne talente.

Sodelavec IRI UL je kot zunanji evalvator na Chicaškem Illinois Institute of Technology (IIT; web.iit.edu) ocenjeval in sodeloval v izobraževalnem programu IPRO (»Interprofessional Projects Program«; ipro.iit.edu), ki že od leta 1995 uvaja podobne principe interdisciplinarnega povezovanja študentov, profesorjev in strokovnjakov iz podjetij.

 

IPRO je kot obvezni izbirni predmet umeščen v predmetnik univerze, zato študentom omogoča, da za svoje projekte z industrijo pridobijo kreditne točke. V dvajsetletnem obdobju je univerza IIT zaradi izvajanja IPRO program ter njegovih učinkov (na primer inovacije, ustvarjanje novih podjetij, zaposljivost diplomantov itd.) močno pridobila na ugledu ter dvignila svojo konkurenčno prednost v odnosu do drugih javnih in zasebnih univerz v širši regiji. Nadaljevanje sledi v prihodnjih novicah.

Delovni obisk je bil podprt s strani U.S. Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs in Embassy of the United States Ljubjana, Slovenia.