Interests & Recruitment In Science: Factors influencing recruitment, retention and gender equity in science, technology and mathematics higher education (IRIS)

 

Razpis: Sedmi okvirni program (Science in Society)

 

Izziv

Za vzpostavitev trajnostnega, na znanju temelječega gospodarstva, potrebujemo ustrezna znanja s področja naravoslovja in tehnike (NiT), ki pa morajo biti tudi enakovredno zastopana po spolu. Znano je, da večja usmeritev deklet za študij naravoslovja in tehnike prinaša veliko prednosti. Schiebinger (2008) ugotavlja, da lahko enakovredna zastopanost spolov vpliva na boljše raziskovalne rezultate, spodbuja ustvarjalnost ter odpira nove poti v raziskovanju in znanosti.

Premajhno zanimanje mladih za izbiro poklica in nadaljevanje kariere na področju naravoslovja in tehnike je problem, s katerim se soočajo vse evropske države in regije. Da bi bolje razumeli in se ustrezneje odzvali na to, kako mlade, predvsem pa dekleta, motivirati za študij na področju NiT, kako jih spodbuditi za nadaljevanje znanstvene kariere, je potrebno najti odgovore na številna vprašanja.

Pri analizi vzrokov za slabše zanimanje za študij na področju naravoslovja in tehnike in iskanju rešitev je treba upoštevati  izkušnje znanosti na področju šolstva, kulture mladih, preučiti visokošolske študijske programe in dosedanja prizadevanja za zadržanje mladih v teh poklicih, ugotoviti je treba tudi kakšna je kultura na področju raziskovanja ter kakšne so možnosti doktorskega študija in zaposlitve.

Namen projekta

Glavni namen projekta je bil na osnovi novo pridobljenega znanja in vpogledov, spodbuditi intelektualne razprave in podati predloge ter nasvete snovalcem politik in vključenih zainteresiranih strani, kako med mladimi (predvsem dekleti) povečati zanimanje za STM poklice in kariero na nivoju univerze in jih zadržati v omenjenih poklicih. Rešitve smo poiskali v evropskem kontekstu in s posebno pozornostjo na proces bolonjske reforme.

  1. Raziskava IRIS je podala teoretična izhodišča in izsledke že opravljenih analiz s področja izobraževanja, feminističnih študij in študij enakosti med spoloma, ter socioloških študij mladinskih kultur in gradnji identitete ter modelov izbire izobraževanja ipd.
  2. Zbrali smo kvantitativne in kvalitativne podatke iz držav, vključenih v konzorcij IRIS, ter podatke partnerskih držav, ki sodelujejo pri projektu.

Ključni cilji

Ključna vprašanja, ki smo si jih na projektu zastavili so naslednja:

  • Ugotoviti kakšne so prioritete, razmišljanja, vrednote in izkušnje mladih, na osnovi katerih si izberejo vrsto študija?
  • Kateri so dejavniki uspešnosti različnih iniciativ in prizadevanj za povečanje vpisa na NiT fakultete, še posebej med dekleti?
  • V kakšnem obsegu in iz kakšnih razlogov se študentje in študentke NiT odločijo za predčasno opustitev študija?

Monografija “Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education”

Pri založbi Springer je izšla monografija »Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education«, ki so jo uredili dr. Ellen Karoline Henriksen (UiO), dr.  Justin Dillon (King’s College London), in dr. Jim Ryder (Leeds University).  Sodelavci IRI UL so v sklopu projekta IRIS prispevali članek »Choice Patterns of PhD Students: Why Should I Pursue a PhD?«.

Povezava  na Springerjevo stran, kjer lahko knjigo naročite

Projektni konzorcij

Trajanje projekta

Od 1.5.2009 do 30.4.2012 (36 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

1.139.720,00 €

Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL
Tina Hribar