24 Jun 2015

Izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020

Republika Slovenija je v programskem obdobju 2014 – 2020 upravičena do 3,2 milijarde evrov sredstev v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada. Operativni program za izvajanje kohezijske politike 2014 – 2020 je že potrjen, v zaključni fazi pa je tudi sprejemanje normativnega okvira, ki bo omogočil črpanje sredstev.

 

Ker želi Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot organ upravljanja za evropske strukturne in investicijske sklade o možnostih črpanja sredstev čim bolj aktivno obveščati zainteresirano javnost in potencialne upravičence je v ta namen, v sodelovanju z Razvojnim svetom kohezijske regije Zahodna Slovenija, pripravila Informativni dogodek o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Srečanja se je udeležilo večje število zainteresiranih. Predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so predstavili trenutne in prihodnje aktivnosti na področju izvajanja evropske kohezijske politike. Doslej so že bila sprejeta merila za izvajanje projektov, izvedbeni načrti pa so trenutno v medresorskem usklajevanju. Ker je normativni okvir še vedno v pripravi, bodo prvi razpisi predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2015. Glavnina razpisov pa bo objavljena v letu 2016 oziroma v letu 2017.

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj je na srečanju poudarila, da se mora fokus razpisov v novi perspektivi prenesti iz črpanja na rezultate. Ključno pri projektih pa naj bo povezovanje in sodelovanjePrednost bodo tako imeli projekti z multiplikativnimi in dolgoročnimi učinki. 

Predstavitve srečanja so dostopne tukaj.