Energetska prenova

UL izvaja aktivnosti v 359-ih stavbah na skupni površini 297.179 m2, od tega je ~ 91% stavb starejših od 15 let, nekatere so zaščitene kot kulturna dediščina. Med temi je 48 t.i. tipičnih stavb UL (stavbe uporabne površine nad 500 m2), ki imajo več nadstropij, predavalnic, kabinetov, pisarn in laboratorijev. Poleg tega stavbni fond UL sestavljajo tudi kmetijska poslopja in veličastna stavba rektorata. Celotna letna raba energije na UL je ~ 70 GWh, kar pomeni ~ 5,5 mio € stroškov (vključno z DDV) na letni ravni ter ~ 20.000 t emisij CO2eq (za leto 2016). Povprečna specifična raba v analiziranih 25-ih stavbah je 77 kWh/m2 na leto za elektriko in 117 kWh/m2 na leto za toploto. Povprečni letni specifični stroški za energijo so 18 €/m2 oziroma 102,9 €/MWh za elektriko in 76,2 €/MWh za toploto.

UL je na osnovi izvedbenih ukrepov iz »Energetske strategije UL« v letu 2014 izdelala »Energetski koncept UL«. Koncept poleg popisa stanja rabe energije in karakteristik stavb UL vključuje tudi zaveze po zmanjšanju rabe energije v stavbah UL. V letu 2015 je bil vzpostavljen centralni energetski informacijski sistem (energetsko knjigovodstvo) – v katerega so vključene vse članice UL, sistem pa je tudi osnova za sprotni zajem podatkov o rabi energije ( podlaga za aktivno ravnanje z energijo).

V energetski prenovi stavb UL deluje IRI UL deluje kot organizator (oblikovanje in vodenje potencialnih interdisciplinarnih projektov) – združuje strokovnjake UL v interdisciplinarne ekipe (princip zavezništev znanja) ter s povezovanjem s strokovnimi znanji iz gospodarstva gradi nova znanja in dodatne kompetence na področju trajnostne energetike in celovite obnove stavb.

Energetska strategija UL

Energetska strategija je eden od ključnih segmentov v strategiji trajnostnega razvoja UL, z njo se spodbuja tudi ustrezno raziskovanje, inovacije in uravnotežen razvoj. Z izvajanem energetske strategije želi UL postati zgled in dober primer uvajanja TR s pomočjo lastnega znanja in kompetenc. Trajnost se vključuje v izobraževalni proces, s tem pa se spodbuja tranzicijo iz energetske intenzivnosti, osnovane na fosilnih virih, v trajnostno naravnano univerzo in družbo, kjer je ključna uporaba obnovljivih virov in povzročanje minimalnega okoljskega odtisa.

S takšno vizijo UL oblikuje konkretno in uresničljivo podobo na področju energetsko trajnostne v prihodnosti. To pa pomeni, da si mora UL postaviti še bolj ambiciozne cilje, kot so za področje doseganja trajnostnih energetskih ciljev zapisani v nacionalni in evropski strategiji. Stavbe UL bodo med najbolj učinkovitimi znotraj stavbnega fonda javnega sektorja, saj bo UL že pred letom 2020 presegala evropske in nacionalne cilje na področju varčne rabe energije v stavbah.

Energetska strategija UL (pdf)

Energetski koncept UL

Predstavlja koncept razvoja Univerze v Ljubljani na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, so-proizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

Podlaga za energetski koncept UL je že uveljavljena metodologija lokalnih skupnosti (občin), ki morajo v skladu z energetskim zakonom narediti t.i. Lokalni energetski koncept (LEK – večina stavb UL je lociranih v Mestni občini Ljubljana, ki že ima izdelan ta dokument). UL je pravna oseba, ki je zakon ne zavezuje k pripravi energetskega koncepta. Vendar bo UL glede na Uredbo o upravljanju z energijo o svoji porabi poročati in predvsem, ker je velik porabnik, ter s svojim delovanjem lahko zgled ter prikaz sprememb in posledično tudi znatno vpliva na kakovost okolja, se je odločila za pripravo svojega energetskega koncepta.

UEK vsebuje osnovne evidence o rabi energije in emisijah, opredelitev elementov strategije ter oceno in predvidene vire finančnih sredstev: natančno je potrebno načrtovati finančna sredstva za izvajanje dolgoročne strategije, vključno z morebitnimi potrebnimi razporeditvami in pre-razporeditvi sredstev proračuna UL, ustreznim časovnim okvirom in morebitnimi zunanjimi viri financiranja ali sofinanciranja (npr. evropski in nacionalni programi za energetsko prenovo kot so strukturni skladi, ELENA, EU programi za podporne aktivnosti, subvencije velikih zavezancev podjetja za energetske storitve, javno-zasebna partnerstva itd.).

Energetski koncept UL (pdf)

Energetski pregledi

Za celovito prenovo stavbenega fonda bo UL pripravila vso ustrezno dokumentacijo za podporo financiranju prenove stavb. Pri tem pa je pomembno, da so vse analize izvedene strokovno in neodvisno, tako da bo UL v prihodnjih pogodbenih razmerjih dobro poznala svoje izhodišče in dosegala čim večje prihranke energije. Potrebna dokumentacija zajema posodobitev že narejenih in dopolnitev “energetskih pregledov” vseh fakultetnih stavb UL ter pripravo projektne in druge dokumentacije.

Kakovostni razširjeni energetski pregledi (REP), ki jih izvajamo skupaj z partnerji iz UL in industrije, so osnova za učinkovito ravnanje z energijo na UL, za določitev ukrepov prenove stavb in pridobitev zakonsko predpisane energetske izkaznice. Pri pregledu upoštevamo predpisano metodologijo, ki jo nadgrajujemo z (npr.) meritvami za boljše poznavanje stanja rabe energije v stavbi.

Glede na to, da v Sloveniji še ni vzpostavljen sistem certificiranja izvajalcev energetskih pregledov, je za naročnike izbira izvajalcev še toliko bolj težavna. Neodvisnost izvajalca REP je ključnega pomena, saj mora biti izvajalčeva motivacija kakovosten REP in ne prodaja drugih storitev (npr. projektiranja) ali opreme, ki jo zastopa. Izvajalec mora imeti na razpolago strokovno usposobljeno osebje, ustrezno merilno opremo ter podizvajalce za določene meritve ali storitve za izvedbo kakovostnega REP (samo ena organizacija običajno ne more izvesti vse segmente analize, meritve in predlagati optimalne ukrepe v različnih stavbah). Komunikacija z izvajalcem je ključnega pomena za izdelavo kakovostnega REP, komunicirati je potrebno z odločevalci in operativci (hišniki, vzdrževalci ipd). Strokovno osebje najbolj pozna svojo stavbo, zato se je z njimi nujno obširno posvetovati tako v fazi zbiranja podatkov kot pri določitvi ukrepov.

Priporočila za izbiro izvajalcev (pdf)

Primeri energetske prenove stavb UL

IRI UL je v aktivnosti energetske prenove stavb UL vključen že od leta 2010. Za potrebe prijave na mehanizem Evropske investicijske banke »ELENA« smo najprej naredili preliminarne energetske preglede stavbe UL. V letu 2013 z raziskovalci UL in strokovnjaki iz podjetij izdelali razširjene energetske preglede za določene stavbe UL in sodelovali pri oblikovanju projektne dokumentacije za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, pri čemer pa so uspešne prijave temeljile na kakovostnem energetskem pregledu in izvedljivih projektantskih rešitvah. Na razpisu sta bili uspešni fakulteti FF ter FE.

IRI UL – Filozofska fakulteta UL (pdf)


Completed projects

Ekonomska fakulteta (stavba razreda D)

Investicija: 1.55 Mio €
Prihranki Q: 872 MWh/a (36 %),
Prihranki E: 305 MWh/a (25 %),
Uvedba OVE Q: 376 MWh
Strošek za energijo: 288.000,00 € (2011)
Letni prihranek: 89.000,00 € (31%)

Filozofska fakulteta (stavba razreda E)

Investicija: 0,65 Mio €
Prihranki Q: 854 MWh/a (48 %),
Prihranki E: 91 MWh/a (9 %)
Uvedba OVE Q: 83 MWh/a
Strošek za energijo: 236.000,00 € (2011)
Letni prihranek: 65.000,00 € (27,5 %)