23 Jun 2015

Opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije

»Pametna specializacija« predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. Slovenija potrebuje SPS za krepitev svoje prepoznavnosti, strategija je platforma za povezovanje in za vodenje usklajene razvojne politike inovacij. SPS je potreben izvedbeni dokument Strategije razvoja Slovenije.

Pripravljalci strategije so za vizijo SPS zapisali: Upoštevajoč geografsko lego Slovenije, zgodovinsko vpetost med zahodne in vzhodne evropske države ter naravne, industrijske in intelektualne potenciale Slovenije bo SPS strateško usmerjena v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih.

Priprava SPS je vključevala analitično utemeljevanje, iskanje najširših razvojnih priložnosti preko usmeritev gospodarstva ter kapacitet slovenske znanstvene in javno raziskovalne sfere, v zaključni fazi pa podjetniško identifikacijo ključnih razvojnih prioritet Slovenije.

Zato je SVRK na vse gospodarske in razvojne deležnike v Sloveniji poslal odprt javni poziv za posredovanje razvojno-raziskovalnih prednostnih področij in pripadajočih področij uporabe. Na ta način naj bi v SPS opredelili, kje ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc, in na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih.

V okviru investicijske konference na temo Strategije pametne specializacije je bilo predstavljenih 53 od 170 pobud, ki so jih različne skupine pripravile glede na poziv SVRKRaziskovalci IRI UL sodelujemo v 4 pobudah, od tega so bile tri predstavljene na konferenci (Tehnologija vodenja sistemov –TVP, Mediteranska hrana, prehrana in zdrav način življenja – MEDITA, EM Zdravje).

Informacije o investicijski konferenci so dostopne tukaj.