30 Jun 2021

Orodja, znanja in spretnosti za soočanje z urbanimi izzivi

Po treh letih raziskovanja urbanih izzivov, preizkušanja učnih pristopov in povezovanja visokošolskih institucij z urbanimi deležniki smo z letošnjim marcem uspešno zaključili projekt UniverCity Action Lab (UCITYLAB), ki je potekal v EU programu Erasmus +, Strateška partnerstva.  

Kakšna je bila izhodiščna ideja projekta UCITYLAB? Več kot 70 odstotkov evropskih prebivalcev živi v mestih, kar Evropsko unijo uvršča med najbolj urbanizirana območja na svetu. Medtem ko mesta veljajo za gonila evropskega gospodarstva pa so hkrati tudi prostori, kjer so družbeni in okoljski izzivi pogosto najbolj izraženi, denimo na področju mobilnosti, trajnostne rabe zemljišč in energije, digitalne transformacije ali revščine. Nedvomno imajo univerze velik potencial, da delujejo kot ključni akter pri pospeševanju dialoga med urbanimi akterji, da spodbudijo skupne ukrepe za razvoj trajnostnih, zelenih in “pametnih” mest, ki bodo odpornejša in sposobna hitrejšega odziva na sedanje in prihodnje izzive. Kljub različnim iniciativam pa tovrstna urbana angažiranost še ni samoumeven del visokošolskih študijskih programov.  

V projektu UCITYLAB smo se zato posvetili pripravi uporabnega modela za spodbujanje in oblikovanje partnerstev med visokošolskimi institucijami in različnimi urbanimi deležniki – nevladnimi organizacijami, raziskovalnimi in inovacijskimi laboratoriji, javnimi in zasebnimi podjetji, ter občinami in mestnimi upravami. Učni proces, v osrčju katerega so urbani izzivi, pa smo preizkusili tudi v pilotnih programih na štirih univerzah – v Barceloni, Portu, Parizu in Ljubljani. Vsi štirje pilotni programi so izhajali iz skupne izhodiščne metodologije – temeljili so na zasnovah problemskega in projektnega pristopa k učenju, vključevali so sodelovanje med študenti, raziskovalci in predstavniki različnih organizacij ter se osredotočali na konkretne izzive mest. Skupen pristop pa so projektni partnerji vpletli v študijske programe na različnih študijskih področjih – od poslovnih ved do antropologije.  

Projekt UCITYLAB je bil tako namenjen oblikovanju orodij, znanj in spretnosti, s katerimi lahko visokošolske (in druge izobraževalne) organizacije okrepijo svojo družbeno vlogo in intenzivneje prispevajo k iskanju rešitev za urbane izzive. Rezultati projekta so prosto dostopni na spletni strani projekta, med drugim: 

  • Zbirka 27 primerov dobrih praks na področju sodelovanja med univerzami in mesti na pregleden način primerja različne obstoječe modele sodelovanja med univerzami in urbanimi deležniki v učnih procesih na področju urbanih izzivov. 
  • UCITYLAB Challenge Teaching Toolkit univerzitetnim predavateljem načrtov in drugim organizacijam s področja izobraževanja nudi smernice in podporno gradivo za pripravo in izvedbo problemsko in projektno usmerjenega učnega procesa. 
  • UCITYLAB Network Roadmap združuje gradivo in praktične nasvete za načrtovanje in oblikovanje mreže urbanih partnerstev in povezovanje univerz z gospodarstvom, javno upravo in nevladnimi organizacijami.   
  • UCITYLAB Online Learning Platform združuje temeljna orodja in gradiva za pripravo učnih programov. 

IRI UL je v sodelovanju z Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani v pilotno izvedbo programa vključil študentke in študente etnologije in kulturne antropologije, ki so s pomočjo različnih organizacij (MOL, ZRC SAZU, IPoP, Voyego, projekt Nevidno življenje odpadkov) skušali nasloviti urbane izzive na področju mobilnosti in ravnanja z odpadki. Eden izmed naših temeljnih ciljev je bil, da študentje in študentke izkusijo, kaj vse je potrebno za oblikovanje in izvedbo raziskovalnega projekta, ki temelji na konkretnih izzivih, za delo v interdisciplinarnem okolju, v skupini in v sodelovanju z neakademskimi partnerji. Naše osrednje vodilo pa je bilo vključiti antropološko znanje, metodologijo in teorijo v razvojne procese različnih rešitev – bodisi izdelkov, storitev ali politik – za urbane izzive, kjer vse prepogosto umanjkajo. Takšni kompleksi izzivi nedvomno zahtevajo interdisciplinarni pristop, ki v  razvoj trajnostnih, ljudem in okolju prijaznih mest vključuje tudi družbene in kulturne razsežnosti. 

Več o dosežkih projekta UCITYLAB preberite v zadnji številki e-novičnika. Vabimo pa vas tudi, da spremljate, kako doslejšnje izkušnje na področjih problemsko naravnanega, aplikativnega in interdisciplinarnega učenja nadgrajujemo v projektih Active8-Planet in Urban GoodCamp.