05 Sep 2017

Seminar »Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov – primer IPRO«

V sodelovanju z Ambasado Združenih držav Amerike smo na Univerzi v Ljubljani organizirali dvodnevni strokovni seminar »Prenos znanja preko interdisciplinarnih študentskih projektov – primer programa IPRO (Illinois Institute of Technology, ZDA)«. Gostja iz IPRO, Prof. Limia Shunia, je predstavila značilnosti modela, zgodovino in potek institucionalizacije, njihovo strategijo, učne izide, povezovanje z industrijo in praktično delo s študenti.

Illinois Institute of Technology (IIT) je zasebna univerza z 8000 študenti. Interprofessional Projects’ Programme (IPRO) je organiziran kot posebni učni program in je kot edini takšen primer v ZDA obvezen za vse študente univerze IIT. Njegova ključna značilnost je interdisciplinarno povezovanje študentov ter njihovo delo na industrijskih in družbenih projektih pod mentorstvom pedagoškega osebja (pedagoški mentorji) iz različnih fakultet univerze IIT ter strokovnjakov iz podjetij in organizacij (delovni mentorji). Program je organiziran kot neodvisen oddelek zunaj fakultet; za vodenje in upravljanje programa skrbi za ta namen redno zaposleno osebje. Študentje izbirajo  med različnimi razpisanimi projektnimi temami; mentorji pa poskrbijo za oblikovanje interdisciplinarnih timov in vodijo študijske procese. Projektni timi so v velikosti od 5 do 8 študentov; vsak projektni tim običajno vodita dva inštruktorja. Projektne naloge so lahko sponzorirane; približno ena tretjina izvedbe študijskega programa je podprta s strani zunanjih sponzorjev (industrija, grozdi, nevladne organizacije).

Ključna motiva za uvedbo IPRO programa v letu 1995 je bilo zmanjševanje števila študentov in padanje konkurenčnosti univerze IIT v primerjavi z drugimi zasebnimi in javnimi univerzami v širši čikaški regiji. Pilotno se je program izvajal v letih od 1995 do 1999 s ciljem testirati model v okviru izbirnih vsebin. Zaradi pozitivne ocene s strani študentov in izvajalcev se je vodstvo univerze IIT v letu 2000/2001 odločilo, da se program preoblikuje v obveznega za vse študente fakultet, ki pristopijo k programu. Vsaka fakulteta, ki pristopi k programu, mora v skupni nabor prispevati tri kreditne točke. Ključna značilnost trenutnega izvajanja je skupno oblikovanje projektov, v katerem sodelujejo tako mentorji kot tudi študentje – tako imenovani k uporabniku usmerjen pristop oblikovanja in razvoja. V prvem obdobju se usmerjajo predvsem v razumevanje problematike, definiranje projekta ter razvoj koncepta – študentje tako razvijajo kompetence dizajnerskega razmišljanja, veščine za raziskovanje in strukturiranje problema, identifikacijo in zavedanja potreb, selekcijo, samoevalvacijo ter odločanje. V drugem obdobju pa potekajo raziskovanje, razvoj in izdelava prototipov ter zaključna javna predstavitev rezultatov – študentje razvijajo kompetence dela v interdisciplinarni skupini in reševanja problemov, sposobnost prenosa teorije v prakso in obratno, projektni management, komunikacija, pogajanja, reševanje konfliktov in javno nastopanje.