30 Jul 2018

Strokovnjak iz IRI UL sodeloval pri poročilu Transparency International o energetski prenovi bolnišnic

Transparency International (TI) Slovenia je objavil prvo poročilo o spremljanju projekta Energetska prenova bolnišnic. Projekt izvaja v okviru Pakta integritete, ki sta ga TI Slovenia in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije podpisala novembra 2016. V pilotnem projektu uvajanja pakta integritete za zmanjšanje korupcijskih tveganj pri porabi EU sredstev sodeluje tudi IRI UL. Mag. Jure Vetršek je neodvisni opazovalec v postopkih javnega naročanja na področju energetske varčnosti.

Pakt integritete je protikorupcijski mehanizem in sistemski pristop k javnemu naročanju in sklepanju poslov. S podpisom pogodbe se naročnik in ponudniki zavežejo, da se bodo vzdržali vsakršne oblike korupcije med postopkom naročanja in da bodo vse razpoložljive informacije posredovali neodvisnemu nadzorniku. Pomembno vlogo ima v metodologiji paktov integritete tudi javnost. Neodvisna nadzorna organizacija javnost obvešča o postopkih javnega naročila in jo pogosto vključuje tudi v postopek nadzorovanja.

Evropska komisija z nevladno organizacijo Transparency International sodeluje v skupnem projektu, v katerem si s pomočjo paktov integritete prizadevata izboljšati izvajanje javnih naročil. Zaradi korupcijskih tveganj pri porabi sredstev EU so pakte integritete vpeljali v nekatere projekte, ki jih financirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad.

Časovnica poteka prve faze pri sanaciji Splošne bolnišnice Trbovlje (Pakt intergritete, Transparency International Slovenia)

TI Slovenija bo postopek javnega naročila predstavil v petih fazah na konkretnem primeru energetske sanacije Splošne bolnišnice Trbovlje. V prvem objavljenem poročilu predstavlja fazo priprave javnega naročila, v kateri so potekale pripravljalne dejavnosti (analiza trga, identifikacija potreb, določitev ciljev in obseg javnega naročila) in ki lahko vpliva na nadaljnje postopke, obseg investicije, rešitve, ceno in izbor izvajalcev. V poročilu TI Slovenija lahko preberete, kako poteka prva faza javnega naročila, kakšna so korupcijska in druga tveganja, kako je potekala prva faza pri sanaciji Splošne bolnišnice Trbovlje, na kakšen način so neodvisni opazovalci spremljali projekt, kaj so ugotovili pri analizi dokumentacije in kakšna so njihova priporočila.

Štirje koraki prve faze javnega naročila (Pakt integritete, Transparency International Slovenia)