Izobraževanje osebja za doseganje obratovalne energetske učinkovitosti stavb (TRAP-EE)

Training personnel towards operational energy efficiency of the buildings (TRAP-EE)

 

Razpis: Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci – Prenos inovacij

Izziv

Kot je podarjeno v Nacionalnem Akcijskem Načrtu za Energetsko Učinkovitost 2008 – 2016 ima Slovenija relativno visoko energetsko intenzivnost, ki se le počasi zmanjšuje. V nacionalnem načrtu je opisanih tudi več ovir za boljšo energetsko učinkovitost; ena od glavnih je pomanjkanje usposobljenega osebja, odgovornega za vzdrževanje stavb. Spreminjanje obratovalnih parametrov brez večjih investicij je lahko dobro izkoristljiv potencial prihrankov. Ključna opredeljena ovira za povečanje energetske učinkovitosti pa je pomanjkanje usposobljenega kadra, odgovornega za vzdrževanje stavb. To še posebej velja v javnih stavbah, saj ni dovolj skrbnikov (hišnikov), ki bi bili sposobni izvajati mehke ukrepe za doseganje bolj učinkovite rabe energije. Tudi ni znano, da bi se v Sloveniji in na Hrvaškem izvajale učinkovite aktivnosti usposabljanja za večjo operativno učinkovitost javnih stavb, ki bi bile usmerjene na skupino skrbnikov stavb (hišnikov).

Namen projekta

Ključni namen projekta TRAP-EE je razviti in izvesti izobraževalni program za razvoj kompetenc upravljavcev in skrbnikov stavb (hišnikov) za zagotavljanje večje obratovalne energetske učinkovitosti javnih stavb. Z usposabljanjem se bo zmanjšalo možnosti, da bi napačno spreminjali parametre delovanja stavbnih sistemov, predvsem tiste, ki so bistveni za ohranjanje učinkovitosti. Hišniki lahko naredijo veliko dobrega, ali pa nenamerno povzročijo veliko škode. To je odvisno od tega, ali razumelo vpliv svojih dejanj na operativno učinkovitosti stavbe.

Ključni cilji

  1. Prenos obstoječega izobraževalnega materiala s strani enega projektnega partnerja na ostale štiri projektne ter prilagoditev le-tega glede na specifične potrebe lokalnih okolij oziroma na izobraževalne zahteve ciljne učne skupine skrbnikov javnih stavb (hišnikov).
  2. Razvoj modela izobraževanja, ki bo povezal učenje z realnim delovnim okoljem, poudarek je na izkustvenem učenju in reševanju konkretnih problemov obratovalne energetske učinkovitosti v stavbah.
  3. Evalvacija razvitega izobraževalnega programa v slovenskem in hrvaškem okolju, vključeni bodo trije različni segmenti v sektorju javnih stavb (univerzitetne stavbe, stavbe osnovnih šol in administrativne stavbe). Rezultati evalvacije bodo vključeni v končno verzijo razvitega izobraževalnega programa.
  4. Integracija razvitega izobraževalnega programa v obstoječe prakse poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vseživljenjskega učenja na področju obratovalne energetske učinkovitosti v Sloveniji in na Hrvaškem.

Projektni konzorcij

Trajanje projekta

Od 1.10. 2013 do 31. 3. 2015 (18 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

150.579,52€

Spletna stran projekta

Kontakt na IRI UL
Gregor Cerinšek