UniverCity Action Lab (UCITYLAB)

 

Razpis: Erasmus+, Strateška partnerstva

Izziv

Več kot 70 odstotkov evropskega prebivalstva danes živi v mestih. Čeprav so mesta gonilna sila evropskega gospodarstva in ponujajo števila delovna mesta, so obenem v urbanih prostorih bolj zgoščeni tudi družbeni in okoljski izzivi povezani z mobilnostjo, trajnostno rabo energije, vključevanjem migrantov, digitalizacijo in revščino. Univerze imajo velik potencial za spodbujanje dialoga med regionalnimi deležniki in aktivnosti za oblikovanje pametnih in trajnostnih mest. Kljub temu so neposredne povezave med univerzami in mesti še vedno šibke, vključevanje v urbane izzive pa ni sestavni del visokošolskih sistemov ali akademskih programov. Visokošolske izobraževalne institucije večinoma tudi še nimajo ciljnih strategij, orodij, virov ali znanja za aktivno vključevanje v mestne iniciative.

Namen projekta

Osrednji namen projekta UCITYLAB je razvoj novih interdisciplinarnih izobraževalnih programov na področju urbanih izzivov ter pilotna izvedba na primerih Ljubljane, Barcelone, Pariza in Porta. Projekt bo prispeval k strategijam za preoblikovanje izobraževalnih programov na univerzah in k praktičnemu naslavljanju izzivov na področju izobraževanja. Pilotni programi bodo spodbujali procese sodelovanja in ko-kreacije med študenti štirih sodelujočih univerz ter različnimi deležniki mest, gospodarstva in prebivalcev.

Ključni cilji

  1. Spodbujati poznavanje in povečati razumevanje univerz na področju vzpostavljanja urbanih partnerstev.
  2. Podpirati družbeno relevantnost univerzitetnih učnih programov in okrepiti povezave z mestnimi skupnostmi.
  3. Vpetost študentov v realne izzive mest ter razvoj novih veščin.
  4. Krepitev povezav med različnimi deležniki urbane skupnosti in spodbujanje kroženja znanja in resursov za urbani razvoj.
  5. Razširjanje rezultatov projekta s ciljem dolgoročnega nastanka novih učnih programov v širšem evropskem prostoru.

Projektni konzorcij

Novičnik

Trajanje projekta

  • 1.10. 2018 – 31. 3. 2021

Skupni upravičeni stroški

  • 291.509,00 €

Spletna stran projekta

Kontaktna oseba na IRI UL: