07 Apr 2020

UCITYLAB – iskanje novih načinov bivanja v urbanih džunglah

Več kot 70 odstotkov evropskih prebivalcev živi v mestih, kar Evropsko unijo uvršča med najbolj urbanizirana območja na svetu. Medtem ko mesta veljajo za gonila evropskega gospodarstva, ki nudijo delovna mesta, pa so hkrati tudi enklave, kjer so družbeni in okoljski izzivi pogosto najbolj izraženi, denimo na področju mobilnosti, trajnostne rabe zemljišč in energije, vključevanja migrantov, digitalne transformacije in revščine, v zadnjih tednih pa občutimo tudi vpliv goste naseljenosti na javno zdravje – seveda zaradi pandemije COVID-19. Nedvomno imajo univerze velik potencial, da delujejo kot ključni akter pri pospeševanju dialoga med regionalnimi in urbanimi deležniki, da spodbudijo in podpirajo skupne ukrepe za razvoj trajnostnih, zelenih in “pametnih” mest, ki bodo odporna in sposobna hitrega odziva na sedanje in prihodnje izzive.

Kljub različnim iniciativam pa tovrstna urbana angažiranost še ni postala samoumeven del visokošolskih študijskih programov, saj akademske institucije pogosto nimajo ustreznih strategij, zadostnih virov ali znanj za trajno in sistematično vključevanje v mestne pobude. Univerze imajo sedež v mestih in so njihov pomemben del, zato prihodnost predstavljajo ravno zaradi študentov in znanja, ki ga predajajo in ustvarjajo. Potrebujejo pa dostop do tehnologij, prostor za eksperimentiranje in preizkušanje teoretičnega znanja, preko katerega lahko najdejo svojo organsko nišo v urbanem ekosistemu. Zato so partnerstva z nevladnimi organizacijami, raziskovalnimi in inovacijskimi laboratoriji, javnimi in zasebnimi podjetji, ter občinami in mestnimi upravami ključnega pomena.

V projektu UniverCity Action Lab (UCITYLAB), ki poteka v EU programu Erasmus+, Strateška partnerstva, s partnerskimi organizacijami skušamo priskrbeti orodja, znanje in spretnosti, s katerimi bodo visokošolske organizacije okrepile svojo družbeno vlogo in intenzivneje prispevale k iskanju rešitev za urbane izzive. Hkrati bodo razvijale svojo družbeno in okoljsko odgovornost ter med študentkami in študenti spodbujale inovativnost in krepile spretnosti za aktivno spoprijemanje z družbenimi izzivi. Štiri evropske univerze v študijski proces povezujejo urbane partnerje: mestne občine, nevladne organizacije, regijske razvojne centre in podjetja, ki nudijo podporo študentskim skupinam pri raziskovanju in iskanju novih pristopov k urbanim izzivom. IRI UL pri izvedbi programa Urbani izziv sodeluje z Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, študentje in študentke pa antropološke raziskovalne metode preizkušajo na dveh temah, pomembnih za urbana okolja: mobilnost prihodnosti in upravljanje z odpadki.

Vprašanje trajnosti in odpornosti mest prepleta okoljske, gospodarske in družbene dejavnike, zato je vse bolj jasno, da je potreben interdisciplinarni pristop, da bi zagotovili prožna in vključujoča mesta v prihodnosti. Agenda za trajnostni razvoj 2030 v enajstem razvojnem cilju trajnostna mesta in skupnosti opredeljuje takole: »Načrtovati mesta trajnostno pomeni ustvariti poklicne in poslovne priložnosti, varna in cenovno ugodna stanovanja ter graditi prožne družbe in gospodarstva. Vključuje naložbe v javni promet, ustvarjanje zelenih javnih površin ter izboljšanje urbanističnega načrtovanja in upravljanja na participativne in vključujoče načine.« O natančnem pomenu koncepta »trajnosti« velja kritično premisliti, še posebno v trenutni situaciji, ko s svetom upravlja pandemija. Skoraj gotovo je, da se bodo predpostavke o gospodarski rasti »z zelenim pridihom« v bodoče korenito spremenile. Eden izmed možnih pristopov je krepitev principa krožnosti (angl. circularity) na različnih gospodarskih področjih (denimo pri obnovah stavb, s čimer se ukvarjamo v projektu Drive 0).

Evropski študenti in študentke različnih smeri v sklopu projekta UCITYLAB tako krepijo raziskovalne spretnosti, se povezujejo s strokovnjaki s področij mestne uprave in specifičnih urbanih tematik ter se preizkušajo v interdisciplinarnem sodelovanju. Projekt prispeva h krepitvi urbanega omrežja in sodelovanja univerz z mestnimi akterji, to pa bo v prihodnosti ključno za iskanje novih, pravičnejših, načinov bivanja v urbanih džunglah.

Vabimo vas k branju tretje številke projektnega novičnika!