14 Jan 2019

Univerza in urbani izzivi: Projekt UniverCity Action Lab

Oktobra 2018 smo na IRI UL pričeli z izvajanjem novega projekta UniverCity Action Lab (UCity Lab), ki poteka pod okriljem evropskega programa Erasmus+, Strateška partnerstva. Osrednji namen projekta je razvoj novih interdisciplinarnih izobraževalnih programov na področju urbanih izzivov, pilotne izvedbe pa bodo potekale v Ljubljani, Barceloni, Parizu in Portu. Koordinator projekta je Poslovna šola v Portu,  poleg IRI UL pa v projektu sodelujejo še Avtonomna univerza v Barceloni, Šola za management v Parizu in Univerzitetno-industrijska inovacijska mreža (UIIN) s sedežem v Amsterdamu. Pilotni izobraževalni programi bodo spodbujali procese sodelovanja in ko-kreacije med študenti štirih sodelujočih univerz ter različnimi deležniki mest, industrije ter meščanov.

Cilji projekta UCity Lab so:

  1. spodbujati ustvarjanje znanja na univerzah in okrepiti spoznanja o vzpostavljanju urbanih partnerstev;
  2. podpirati družbeno relevantnost univerzitetnih učnih programov in okrepiti povezave univerz z mestnimi skupnostmi;
  3. vpeti študentke in študente v konkretne mestne izzive ter omogočiti pridobivanje njihovih veščin;
  4. krepitev povezav med različnimi deležniki urbane skupnosti in spodbujanje kroženja znanja in virov za urbani razvoj;
  5. razširjanje rezultatov projekta z dolgoročnim ciljem oblikovanja novih učnih programov v širšem evropskem prostoru.

V samem začetku so projektne aktivnosti usmerjene v analizo trenutnega stanja in iskanje dobrih praks na področju povezovanja univerz in mest ter v razvoj metodologije in orodij za implementacijo urbanih izzivov in ko-kreacije v študijske programe univerz. Novi projekt je za nas dobra priložnost za prenos in dodatno testiranje metodologije, ki smo jo razvili v projektu PEOPLE. V projektu UCity Lab bomo oblikovali interdisciplinarne študentske skupine (povezovanje med družboslovjem in humanistiko ter inženirskimi in tehničnimi vedami), ki bodo pod mentorstvom različnih deležnikov iz univerzitetne, podjetniške, oziroma družbene sfere reševali konkretne izzive mesta Ljubljane. Hkrati bomo z vpeljavo k ljudem usmerjenih razvojnih pristopov v razvoj in preizkušanje predlaganih rešitev in produktov vključili tudi prebivalce mesta. Prvo pilotno izvedbo študijskega procesa načrtujemo v začetku prihajajočega študijskega leta 2019/2020.