Razogljičenje stavb v EU s spodbujanjem obnov, ki so usmerjene k ljudem in ki temeljijo na načelu lokalnega kroženja snovi (Drive 0)

Driving decarbonization of the EU building stock by enhancing a consumer centred and locally based circular renovation process (Drive 0)

Razpis: H2020-LC-SC3-EE-1-2018, Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation

Izziv

Da bi dosegli podnebne cilje razogljičenja, je potrebno v EU do leta 2050 obnoviti skoraj vse obstoječe stavbe, do leta 2021 pa bodo morale biti vse nove stavbe skoraj nič energijske (NZEB). Pri procesu obnove je ključen dejanski prihranek CO2, poleg tega pa bi morali zaradi pomanjkanja surovin uporabiti čim manj novih materialov. Energijo in surovine namreč uporabljamo tudi pri obnovah stavb – zato obstaja nevarnost, da bodo emisije CO2 zaradi izgradnje novih tehnologij in ovoja stavb presegle prihranke energije v življenjski dobi, ki jih zagotovi celovita obnova. Slednja se trenutno osredotoča le na energijo potrebno za delovanje stavbe, ne pa tudi vgrajeno energijo.

Namen projekta

Namen projekta DRIVE 0 je razogljičiti stavbe v EU in pospešiti celovite obnove s spodbujanjem procesov obnov, ki so usmerjeni k ljudem in ki temeljijo na načelu kroženja snovi. Takšen proces celovite obnove bo za uporabnike stavb in investitorje bolj privlačen, okoljsko sprejemljiv in stroškovno učinkovit.

Na kakšen način lahko inovativno spremenimo proces obnove? V projektu Drive 0 bodo partnerji identificirali ključne lokalne akterje in spodbudili interes za krožno gradbeništvo, z uporabo antropoloških pristopov pa bodo spodbujali uporabnike stavb k odločitvam za celovite obnove stavb. Tako bodo obnove usmerjene k ljudem in okoljsko odgovorne v smislu (lokalnih) surovin, predvsem preko pristopov t.i. urbanega rudarjenja in bank surovin

Ti ambiciozni nameni bodo doseženi v štirih temeljnih korakih:

 1. Uporaba že razvitih produktov in konceptov za celovite obnove iz EU projektov (npr. https://www.progetone.eu/, www.more-connect.eu/), ki so osnovani na lokalno razpoložljivih snoveh in komponentah, vključno s tistimi iz obstoječih stavb.
 2. Razvoj privlačnih, k ljudem usmerjenih poslovnih modelov, ki bodo temeljili na »krožnih obnovah« ob podpori digitalizacije in poigritev (gamification).
 3. Uporabnikom stavb podati privlačne in razumljive informacije o obratovalnih karakteristikah stavb.
 4. Relevantnim deležnikom dokazati obratovalne karakteristike DRIVE 0 rešitev z lokalnimi demonstracijskimi primeri, ki vključujejo lokalna podjetja in specifike.

Kaj to pomeni v praksi? V slovenskem demonstracijskem primeru, ki ga vodi podjetje Knauf Insulation, bomo nadgrajevali krožnost s spodbujanjem povečanega obsega recikliranja in ponovne uporabe rabljene kamene volne za proizvodnjo nove ali za uporabo v drugih aplikacijah. Na trgu uvajamo tudi mineralno volno, proizvedeno po inovativni tehnologiji imenovani Ecose® Technology, ki namesto tradicionalnega fenol-formaldehidnega veziva uporablja veziva na rastlinski osnovi ter izolacijske rešitve iz mineralnih vlaken brez veziv. Slednje bo prispevalo k zmanjšanju emisij škodljivih snovi pri proizvodnji, zmanjšalo pa se bo tudi njihovo sproščanje v času življenjske dobe kamene volne. Tako bodo stavbe imele bistveno nižje izpuste hlapljivih organskih snovi, kar bo vplivalo na boljšo kakovost bivalnega okolja.

Ključni cilji
 1. Narediti celovite obnove privlačnejše, okoljsko prijaznejše, hitrejše in stroškovno učinkovitejše za končne uporabnike s združevanjem načela krožnosti, inovacij v proizvodih in procesih.
 2. Uporabnikom in potencialnim investitorjem v celovite obnove zagotoviti privlačne in razumljive informacije o dejanskih obratovalnih karakteristikah v življenjski dobi (energija, notranje okolje in dobrobit)
 3. Z demonstracijskimi primeri prikazati celovite obnove po načelih kroženja snovi v sodelovanju s ključnimi lokalnimi akterji.
 4. Spodbujati k ljudem usmerjene poslovne modele za obnovo stavb na principu kroženja snovi.
 5. Razširjanje koncepta Drive 0 preko EU s pomočjo Evropskih interesnih združenj in krovnih organizacij.

Projektni konzorcij

Trajanje projekta
 •  1. 10. 2019 – 30. 9. 2023 (48 mesecev)
Skupni upravičeni stroški
 •  4,738,908.75 €
Novičniki:
Spletna stran projekta in Drive 0 na družbenih omrežjih:
Kontakt na IRI UL