Industrializacija obnov ovoja stavb s trpežnimi celovitimi in povezanimi tehnološkimi rešitvami (INFINITE)

Industrialised durable building envelope retrofitting by all-in-one interconnected technology solutions

Razpis: Obzorje 2020, LC-EEB-04-2020 Industrialisation of building envelope kits for the renovation market (IA)

 

 

Izziv

Obnova stanovanjskega sektorja EU bi morala biti bistveno hitrejša. To je eno izmed ključnih področij Evropskega zelenega dogovora (Green Deal),  s katerim si EU prizadeva, da bi postala prva podnebno nevtralna celina, še posebej pa je to ključno v iniciativi Val prenove za Evropo, ki je del Evropskega zelenega dogovora. Na trgu je na voljo široka paleta izdelkov za stavbe, namenjenih izolaciji, oskrbi z energijo in zagotavljanju udobja. Poleg pomanjkanja cenovno dostopnih, vnaprej pripravljenih, celovitih, uporabniku prilagojenih in zanesljivih rešitev pa še vedno predstavlja izziv integracija in medsebojna povezanost elementov v stavbah, ki so v postopku celovite prenove. Takšne celostne rešitve so namenjene obstoječim večstanovanjskim stavbam. Projekt INFINITE bo utrdil pot do razogljičenja stanovanjskega fonda v EU tako, da bo pospešil sprejetje celostnih industrializiranih tehnologij ovoja stavbe na trgu. Po dosedanjih izkušnjah se je uporaba montažnih večnamenskih ovojev stavb izkazala kot tehnično izvedljiv pristop.

Namen

Namen projekta INFINITE je povečati tržni delež industrializiranih kompletov za celovito obnovo stavb, ki bo konkurenčen, zanesljiv, ki ga sprejemajo vsi deležniki in temelji na trajnosti v celotnem življenjskem ciklu, kar prispeva k razogljičenju stavbnega fonda v EU. INFINITE bo delal na zmanjšanju vrzeli do popolnega sprejetja pristopa industrializirane prenove z razvojem nabora orodij za različne deležnike in discipline ter industrializiranih celostnih tehnologij ovoja stavbe, ki temeljijo na robustnem poslovanju in zadostijo zahtevam na strani povpraševanja, z osredotočanjem na končne uporabnike in vse deležnike v verigi vrednosti. Pri tem bo črpal tudi iz izkušenj z drugih projektov:  MOBISTLYE (IEQ, energija in zdravje), Triple-A-reno (organiziranje prenov) in U-CERT (nove energetske izkaznice).

Rezultat pristopa projekta INFINITE bo zmanjšanje stroškov in časa za celostno obnovo stavb, s poudarkom na vidikih življenjskega cikla in zasnovo za montažo ter demontažo, vključno s preostalo vrednostjo ob koncu življenjske dobe ter gradbenimi odpadki in odpadki pri rušenju, ki jih obravnavamo pri projektu Drive 0.

Ključna razvojna vodila projekta INFINITE:

  • Zmanjšanje stroškov in potrebnega časa,
  • Vidik življenjskega cikla,
  • zasnova za montažo in demontažo z upoštevanjem preostanka vrednosti ob koncu življenjske dobe (teme odpadkov iz gradbeništva),
  • uporaba materialov z nizkim ogljičnim odtisom,
  • k deležnikom usmerjen pristop za zagotovitev sprejeta koncepta,
  • INFINITE bo za namene širjenja rezultatov, osnovanih na trdnih dejstvih, vzpostavil odprto strukturirano vozlišče znanja in organizirano mrežo subjektov z namenom prikaza sklopljenega digitalnega in industrializiranega pristopa.

Zahvaljujoč INFINITE lahko gradbeni sektor EU izkoristi priložnost za premik naprej k dolgotrajnem razogljičenju stavbnega fonda, pri čemer izkorišča prednosti “obnove 4.0” (industrializacija + digitalizacija) kot nove generacije industrializiranega procesa prenove. Temeljne revolucionarne tehnologije, orodja in poslovni modeli bodo vplivali na celotno vrednostno verigo in bodo lahko sprožili celovito prenovo trga. V Sloveniji je predviden demo primer: večstanovanjska stavba na Ravnah na Koroškem, ki ga vodi Stanovanjsko podjetje.

Cilji

Glavni cilj projekta INFINITE je povečati tržni delež industrializiranih kompletov za celovito obnovo stavb, ki bo konkurenčen, robusten, sprejet s strani deležnikov in bo temeljil na trajnostnem življenjskem ciklu ter s tem prispeval k razogljičenju specifičnih tipov stavb obstoječega stavbnega fonda v EU.

Cilj je predstaviti ključna orodja, robustne in konkurenčne tehnologije ter poslovne modele, ki ustrezajo povpraševanju/ponudbi, s katerimi lahko pospešimo sprejemanje industrializiranega in digitaliziranega pristopa na realnem trgu, ob tem pa poudariti dejanske tehnične in ekonomske ključne kazalnike uspešnosti (KPI) na dejanskih zgradbah in tehnologijah.

Projekt INFINITE bo predstavil, »kje in kako« imajo Obnove 4.0 ogromne tržne potenciale.

 

Novičniki:

Povezane vsebine: 

Koncept obnove slovenskega demo primera v projektu INFINITE:

Gradnja novega nadstropja z integriranimi tehnologijami: slovenski demonstracijski primer

Slovenski demonstracijski primer vključuje prenovo fasade obstoječe stavbe ter dodano nadstropje z novimi stanovanji kot ključni poslovni model za spodbujanje prenove stavb. Za obstoječa nadstropja in novo nadstropje, ki bo v celoti zgrajeno z montažnimi lesenimi fasadami in streho z večino integriranih tehnologij INFINITE, bodo uporabljeni različni pristopi.

Na jugozahodni fasadi novega nadstropja bodo nameščene steklene barvne fotonapetostne plošče, okna s pametno zasteklitvijo in zelene fasade. Nekateri sistemi pametne zasteklitve bodo okna s trojno zasteklitvijo z zunanjimi žaluzijami, ki jih uravnavajo pametni senzorji in krmilna logika, nekateri drugi pa bodo kot referenca vključevali bolj standardno elektrokromno tehnologijo. BIPV bo vključena tudi v montažno fasado, uporabljeno za posodobitev obstoječe stavbe, ki pokriva skupno rabo prezračevalnih enot.

Na levi strani je stavba pred prenovo, na desni pa upodobitev po prenovi z novim nadstropjem z uporabo integriranih montažnih tehnologij INFINITE.

V nove montažne zunanje stene je predvidena vgradnja prezračevalnih enot. Za potrebe vzdrževalnih posegov bodo nekatere enote dostopne iz notranjosti stavbe, medtem ko bodo enote na terasah dostopne z zunanje strani. Zračni kanali bodo potekali skozi novo montažno streho, da bi izboljšali distribucijo in kakovost zraka v notranjih prostorih.

Storitve ogrevanja in hlajenja bo zagotavljala centralna toplotna postaja stavbe, ki jo sestavlja integracija omrežja daljinskega ogrevanja s toplotno črpalko zrak-voda, ki s pomočjo prezračevalnega sistema distribuira topel/hladen zrak v stanovanja.

Obstoječe etaže stavbe bodo prenovljene na bolj tradicionalen način, pri čemer bodo zunanje stene izolirane z ETICS, stara okna pa bodo zamenjana z bolj učinkovitimi okni s trojno zasteklitvijo. Stanovanja se bodo ogrevala z radiatorji, ki so trenutno v stavbi in bodo priključeni na isto centralno toplotno postajo, ki bo služila novi etaži. Nekatera obstoječa stanovanja bodo imela tradicionalne kompaktne prezračevalne enote za izboljšanje kakovosti zraka v prostorih.

Predstavitev INFINITE projekta v sliki:

Projektni konzorcij

Trajanje projekta

  • 1.11.2020 – 30.4.2025 (54 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

  • € 10 263 197,50

Kontakt IRI UL

Sledite projektu INFINITE: