Na poti do nove generacije energetskih skupnosti EU s pomočjo platforme na načelih poigritve in na uporabnike osredotočenih mehanizmov trgovanja z energijo in poslovnih modelov (NRG2peers)

Towards a new generation of EU peer-to-peer Energy Communities facilitated by a gamified platform and empowered by user-centred energy trading mechanisms and business models (NRG2peers)

Razpis: Obzorje 2020, LC-SC3-EC-01-2019 – The role of consumers in changing the market through informed decisions and collective actions.

Izziv

NRG2peers se odziva na potrebe po jasnih smernicah, izobraževanju in podpori na področju metodologij in obstoječih praks za postavitev uspešnih energetskih skupnosti, tako na lokalni kot na ravni EU. Trenutne prakse in instrumenti za soustvarjanje, krepitev, privlačnost in vznik novih energetskih skupnosti se soočajo z različnimi izzivi. Eden takšnih je tudi razumevanje uporabnikov (odjemalcev energije) vloge in delovanja energetskih skupnosti ter koristi pametnih omrežij, posledično pa tudi njihova pripravljenost za sprejemanje kolektivnih ukrepov v energetskih skupnostih.

Namen projekta

Ključni cilj projekta NRG2peers je podpreti vzpon nove generacije evropskih energetskih skupnosti, ki delujejo po načelu medsebojne izmenjave. NRG2peers postavlja platformo z elementi poigritve, ki podpira bivanjske energetske skupnosti, z namenom povečanja energetske učinkovitosti in vključevanja večjega deleža obnovljive energije. Projekt gradi mehanizme podpore, ki temeljijo na vedenju, s katerimi spodbuja izmenjavo (P2P oziroma peer-to-peer ter peer-to-community in peer-to-market).

Namen platforme NRG2peers je spodbuditi nastajanje privlačnih, finančno, pravno in tehnično izvedljivih, k uporabnikom usmerjenih bivanjskih energetskih skupnosti na tri konkretne načine:

  1. Raven 1: zbiranje in analiza izkušenj iz že delujočih energetskih skupnosti, ki delujejo po načelu izmenjave in so že skladne z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU;
  2. Raven 2: zagotavljanje pametnih mehanizmov za optimizacijo porabe energije, ki se odzivajo na potrebe in konične obremenitve električnega omrežja na nivoju skupnosti;
  3. Raven 3: vzpostavitev mehanizmov, ki bodo prilagojeni skupnostim in s katerimi bomo lahko učinkovito spodbujali medsebojno izmenjavo energije.

S povezovanjem teh ravni s poigritvenimi funkcijami, ki podpirajo medsebojno sodelovanje na podlagi vedenja, platforma NRG2peers načrtuje na ravni skupnosti prihranke energije in emisij CO2, ki bodo korenito presegli druge optimizacije, kjer se denimo izkoriščajo zgolj sinergije porazdeljenih OVE (obnovljivih virov energije) in DSM (angl. demand-side management oziroma upravljanje povpraševanja). To bomo v projektu dosegli z uporabo celostnih metodologij in aplikativne antropologije, s katerimi bomo okrepili družbene učinke na rabo energije.

Cilji

Projekt NRG2peers ima pet merljivih ciljev:

  • Cilj 1: Spodbujanje in omogočanje soustvarjanja, krepitve obstoječih in vznik novih generacij energetskih skupnosti EU po načelu peer-to-peer.
  • Cilj 2: S celovitim in k uporabnikom osredotočenim pristopom okrepiti privlačnost, praktičnost, zanesljivost, razumljivost in zaželenost energetskih skupnosti.
  • Cilj 3: Omogočiti lahko dostopne nove energetske skupnosti za najmanj 10.000 stanovanjskih odjemalcev in širok krog ključnih deležnikov.
  • Cilj 4: Dokazati, da so kolektivno organizirani medsebojni ukrepi, povezani z energijo, finančno izvedljivi in ​​privlačni na ravni skupnosti na podlagi devetih pilotnih skupnosti znotraj štirih regionalnih ekosistemov.
  • Cilj 5: Spodbujati sprejemanje energetskih skupnosti po načelu P2P po vsej EU z motiviranjem in aktiviranjem interesnih skupin EU in relevantnih nacionalnih institucij.

Projektni konzorcij

Novičniki

Trajanje projekta

  • 9.2020 – 31.8. 2023 (36 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

  • € 1 998 436,25

Spletna stran projekta in NRG2peers na družabnih omrežjih

Kontakt IRI UL