Zračni promet in industrija, vezana na letalstvo, sta lahko pomemben družbenogeografski in gospodarski dejavnik v prostoru, saj imata ob primerni obravnavi in integraciji močan vpliv na razvoj okolja, lokalne skupnosti, organizacijo prostora in podjetništva. Širitev obstoječega zagorskega vzletišča RUARDI ponuja priložnost za razvoj visokotehnološke industrijske cone, ki privablja in povezuje različna podjetja, vezana na letalsko industrijo, ter spodbuja inovativne projekte, ki imajo lahko dolgoročne pozitivne »spil-over« učinke na celotno regijo. Takšna degradirana območja lahko razvojno napredujejo le s pozitivno vizijo ter umeščanjem novih dejavnosti in rešitev v soglasju s prebivalstvom in lokalno skupnostjo.