10 Feb 2015

Razpis Central Europe: samo e-prijava

Prvi javni razpis programa Srednja Evropa – Central Europe bo objavljen v četrtek, 12.2.2015Mednarodni konzorciji partnerjev bodo lahko prijavili projekte za boljšo prometno povezanost, več inovacij, zaščito in pametno upravljanje naravnih virov in kulturne dediščine za trajnostno rast in rešitev za nizkoogljično družbo. Na voljo bo  predvidoma 80 milijonov EUR.

Dvostopenjska prijava

Prijave bodo potekale elektronsko z uporabo online aplikacije. Ta razpis bo dvostopenjski; prva ima rok prijave 13. 4. 2015. V prvi fazi bodo prijavitelji izpolnjevali krajši prijavni obrazec s težiščem na relevantnosti projektne ideje in projektnih partnerjev. Težišče polnega prijavnega obrazca v drugi fazi bo poleg relevantnosti projekta in njegovega partnerstva dopolnjeno z načrtom izvedbe projekta in finančnim načrtom. Ker bo možno projektni predlog med prvo in drugo fazo spreminjati le v omejeni meri, je potrebno vsebino projekta razdelati že pred prijavo na prvo fazo.

Območje programa

Program Interreg za Srednjo Evropo bo transnacionalnemu sodelovanju srednjeevropskih mest in regij v obdobju 2014–2020 namenil 246 milijonov evrov. Ta evropska sredstva bodo podprla javne in zasebne organizacije, ki delujejo preko nacionalnih mej. Program obsega devet srednjeevropskih držav: Avstrijo, Češko, Italijo, Madžarsko, Nemčijo, Poljsko, Slovaško, Slovenijo in Hrvaško.

Prednostna področja

•    Sodelovanje na področju inovacij za večjo konkurenčnost Srednje Evrope: projekti za učinkovitejše vlaganje v raziskave, inovacije in izobraževanje, tudi odpravo razlik v znanju in izobraževanju v regiji.

•    Sodelovanje na področju nizkoogljičnih strategij v Srednji Evropi: projekti za večjo rabo energije iz obnovljivih virov in boljšo energijsko varčnostjo ter hkrati za nova delovna mesta v nizkoogljičnem sektorju.

•    Sodelovanje na področju naravnih virov in kulturne dediščine za trajnostno gospodarsko rast v Srednji Evropi: projekti za varovanje in upravljanje naravne in kulturne dediščine, ki sta vse bolj izpostavljeni okoljskim in ekonomskim pritiskom.

•    Sodelovanje na področju prometa za boljšo prometno povezanost Srednje Evrope: projekti za izboljšanje prometnih povezav regij in mest z evropskimi prometnimi omrežji ter uvajanje kombiniranega in okolju prijaznega potniškega in tovornega prometa.