09 Sep 2021

Razpis za delovno mesto direktorja IRI UL

Inovacijsko-razvojni inštitut UL (IRI UL) razpisuje delovno mesto:

Direktor Inovacijsko-razvojnega inštituta UL, s polnim ali krajšim delovnim časom za določen čas, in sicer za dobo 4 let.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • doktorat znanosti,
 • najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja delovanja zavoda,
 • izkušnje na področju vodenja znanstveno raziskovalnih projektov in razvojnih projektov,
 • sposobnost vodenja, koordiniranja in organiziranja,
 • da ni v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, kar pa ne velja za delovno razmerje, ki ga sklene znotraj ustanovitelja UL.

Opis del in nalog:

 • vodi delo, strokovno delo in poslovanje zavoda,
 • zastopa zavod v vseh pravnih poslih,
 • organizira in usklajuje delovni proces ter izvršuje sklepe sveta in strokovnega sveta zavoda,
 • svetu zavoda predlaga akte in dokumente, ki jih ta sprejema,
 • svetu zavoda poroča o polletnem poslovanju zavoda,
 • skrbi za zakonitost dela zavoda,
 • daje predloge svetu zavoda o zadevah, o katerih odloča svet zavoda,
 • sklepa pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi,
 • sprejema interne predpise zavoda, ki niso v pristojnosti sveta zavoda,
 • poroča strokovnemu svetu glede izvajanja posameznih projektov,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi internimi predpisi zavoda,
 • svetu zavoda na zahtevo ali, kadar je zaradi pomembnosti pogodbe ali drugih utemeljenih razlogov to potrebno, pred podpisom takih pogodb predloži predlog takih pogodb z namenom, da se svet zavoda z njimi seznani in da na njih morebitne pripombe,
 • poroča svetu zavoda o vseh zadevah, o katerih tako odloči svet zavoda.

Kandidat naj k vlogi priloži poslovni načrt, vizijo razvoja zavoda ter vire financiranja dejavnosti zavoda, ki zagotavljajo dolgoročnejše delovanje in razvoj inštituta. Prednost pri izbiri bodo imeli tisti kandidati, ki bodo vključili v svojo vlogo tudi predloge potencialnih projektov, ki bodo omogočili uspešno delovanje zavoda.

Rok za prijavo: 8 dni od datuma objave na Zavodu za zaposlovanje RS in na spletni strani IRI UL (od 10.9.2021 do 17.9.2021).

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta, poslovnim načrtom, vizijo razvoja zavoda ter vire financiranje dejavnosti zavoda pošljite na e-naslov: info@iri.uni-lj.si.

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Andreja Burkeljca
Tel. številka: 01/476 8962
E-mail: info@iri.uni-lj.si