01 Mar 2016

Razpis za delovno mesto direktorja

Inovacijsko-razvojni inštitut UL razpisuje delovno mesto:

Direktor Inovacijsko-razvojnega inštituta UL,
s polnim ali krajšim delovnim časom za določen čas dobo 4 let.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-doktorat znanosti,
-najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja delovanja zavoda,
-izkušnje na področju vodenja znanstveno raziskovalnih projektov in razvojnih projektov,
-sposobnost vodenja, koordiniranja in organiziranja,
-kandidat naj k vlogi priloži poslovni načrt in vizijo razvoja zavoda.

Opis del in nalog:

-vodi delo, strokovno delo in poslovanje zavoda,
-zastopa zavod v vseh pravnih poslih,
-organizira in usklajuje delovni proces ter izvršuje sklepe sveta in strokovnega sveta zavoda,
-svetu zavoda predlaga akte in dokumente, ki jih ta sprejema,
-skrbi za zakonitost dela zavoda,
-daje predloge svetu zavoda o zadevah, o katerih odloča svet zavoda,
-sklepa pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi,,
-sprejema interne predpise zavoda, ki niso v pristojnosti zavoda,
-opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom in drugimi internimi predpisi zavoda.

Rok za prijavo:
5 dni od objave na Zavodu za zaposlovanje in na spletni strani IRI UL (od 1.3. do 5.3.16)

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta in poslovnim načrtom in vizijo razvoja zavoda pošljite na naslov : Inovacijsko-razvojni inštitut UL, Kongresni trg 12, Ljubljana

Kontakta oseba:

Ime in priimek : Tina Hribar
Tel. številka : 040 61 91 33
E-mail: tina.hribar@iri.uni-lj.si