Platforma za aktivacijo trga obnov (stavb), osnovana na generiranju standardnih modulov za energetsko učinkovitost in rešitev čiste energije (re-MODULEES)

The Retrofitting Market Activation Platform based on the generation of standard modules for energy efficiency and clean energy solutions (re-MODULEES)

Razpis: Obzorje 2020, LC-SC3-B4E-1-2020 – Towards highly energy efficient and decarbonised buildings

Izziv

Za dosego ciljev razogljičenja do leta 2050 je potrebno večino stavb v Evropi prenoviti, doseganje zadostnega obsega prenov v stanovanjskem sektorju pa preprečujejo mnoge ovire tako na strani povpraševanja kot ponudbe. V številnih evropskih projektih je bila od leta 2004 razvita cela zakladnica tehničnih rešitev, inovativnih poslovnih modelov in shem financiranja prenove v EU kot podpora celostnim, k ljudem usmerjenim rešitvam, ki vključujejo celotno verigo vrednosti. Ena glavnih ovir ostaja odsotnost strategij za širši tržni preboj tehničnih in ne-tehničnih rešitev, ki so bile v zadnjih 5 letih razvite v okviru FP7 in H2020 projektov celovitih prenov. Ta ovira je kritična tako na strani politike kot trga in jo smatramo kot zgrešeno priložnost projektov, financiranih s strani EU. Cilj CSA projekta re-MODULEES je nasloviti ravno to pomanjkljivost.

Namen projekta

Namen projekta re-MODULEES je oblikovanje vseevropskega okvira za aktivacijo trga obnov stanovanjskih stavb, ki ga podpirajo digitalna in fizična stičišča obnov (ang. Renovation Hubs) v državi članici in na ravni EU. Modularnost je potrebno razumeti kot:

 • na več ravneh: z “razčlenitvijo” celotnega postopka prenove na standardizirane segmente, energetsko učinkovitost in čisto energijo, da se izolirajo najučinkovitejša orodja in pristopi;
 • več ciljev: s “prilagoditvami” rešitev za obnove upoštevajoč podnebne razmere, stavbe, socialno-ekonomske in tržne razmere, da bi čim bolj zmanjšali stroške, prelivanje v podjetja in lokalne vplive.

V projektu re-MODULEES bodo to dosegli s štirimi ključnimi stebri:

 1. Združevanje prizadevanj in dokazov, ki kapitalizirajo ključne rezultate relevantnih evropskih projektov;
 2. Digitalizacija teh ključnih rezultatov, da bodo privlačni za končne uporabnike in lahko dostopni v virtualnem stičišču obnov ki bo spletna odprtokodna platforma na osnovi GIS;
 3. Povečanje učinka ključnih rezultatov trenutnih EU projektov,
 4. Spodbujanje izvajanja praks prenove z vzpostavitvijo štirih fizičnih stičišč obnov, enega na evropski ravni s podporo nizozemskega trga kot pionirja na trgu prenove, in 7 lokalnih svetovalnih odborov (LAB) na pilotnih trgih (BG, ES, FR, GR, IT, NL, SI), kar vodi k nadaljnjemu uvajanju v drugih državah članicah.

Cilji

 • Cilj 1: Omogočiti lažje, hitrejše in privlačnejše prenove za vse zainteresirane strani (deležnike) s spodbujanjem prevzema s strani trga in omogočanjem dostopa do ključnih rezultatov ustreznih evropskih projektov.
 • Cilj 2: spodbuditi ustrezne strani (deležnike) k prenovi s spodbujanjem celovitih, k potrošniku usmerjenih poslovnih modelov in odločevalskih orodij, podprtih z dokazljivimi obratovalnimi lastnostmi.
 • Cilj 3: Olajšati odločanje o celoviti prenovi z reševanjem družbenih, finančnih in pravnih ovir glede povpraševanja in ponudbe.
 • Cilj 4: Spodbujanje izvajanja re-MODULEES ukrepov na sedmih demonstracijskih pilotnih trgih
 • Cilj 5: Uvesti koncept re-MODULEES na evropski ravni, podprt s trženjem na ravni držav članic.

 

 

Projektni konzorcij

Povezana vsebina:

Trajanje projekta

 • 1.11.2020 – 31.10.2023 (36 mesecev)

Skupni upravičeni stroški

 • € 2 099 518,75

Kontakt IRI UL

mag. Jure Vetršek

Sledite projektu re-MODULEES: