26 Nov 2020

Štirje novi projekti: BUSLeague, NRG2peers, INFINITE in re-MODULEES

Štirje novi projekti: BUSLeague, NRG2peers, INFINITE in re-MODULEES

V zadnjih mesecih smo na IRI UL v okviru EU programa Obzorje 2020 zagnali štiri nove mednarodne projekte, ki se odzivajo prioritete in cilje Evropskega zelenega dogovora in strategije Val prenove za Evropo. V skladu z vse bolj jasno izraženo potrebo EU po pristopih, procesih in produktih, narejenih po meri ljudi (npr. iniciativa Built4People, ki bo del novega programa Obzorje Evropa, ali koncept People-centric sustainable built environment), je vključevanje ljudi v razvojni proces temeljni gradnik vseh štirih novih projektov. Na IRI UL tako prenašamo in nadgrajujemo izkušnje in znanje iz preteklih in tekočih projektov, v katerih razvijamo in preizkušamo interdisciplinarne raziskovalno-razvojne pristope po meri ljudi (angl. people-centred approach), npr. PEOPLE, MOBISTYLE, TripleA-reno, ali U-CERT.

S čim se bomo torej (med drugim) ukvarjali v naslednjih letih?

Cilj projekta BUSLeague je spodbuditi povpraševanje po naprednih in preverljivih veščinah, potrebnih za trajnostne energetske rešitve v gradbenem sektorju. Ključne deležnike v gradbenem sektorju bo spodbujal tudi k aktivnemu vključevanju v sistem nadgrajevanja in priznavanja veščin. IRI UL bo k projektu prispeval predvsem na področju etnografskih raziskav družbenih, kulturnih in materialnih stvarnosti gradbenega sektorja. Zanimalo nas bo, kako delavci, strokovnjaki in ostali deležniki doživljajo procese, povezane z znanjem, izobraževanjem in delom v gradbeništvu. Boljše razumevanje vsakodnevnih življenjskih in delovnih procesov posameznikov, podjetji in institucij, aktivnih na področju gradbeništva, bo BUSleague konzorciju pomagalo pri razvoju usmerjenih rešitev.

Ključni cilj projekta NRG2peers je spodbuditi nove generacije evropskih energetskih skupnosti, ki delujejo po načelu medsebojne izmenjave: trenutne prakse in instrumenti za soustvarjanje, krepitev, privlačnost in vznik novih energetskih skupnosti se soočajo z različnimi izzivi. Projekt vzpostavlja platformo z elementi poigritve, ki bo podpirala bivanjske energetske skupnosti pri povečanju energetske učinkovitosti in vključevanju večjega deleža obnovljive energije. Poleg izkušenj na področju energetske učinkovitosti bo tudi tukaj IRI UL vodil etnografsko komponento interdisciplinarnega projekta: etnografske raziskave v  bodo osredotočene na vsakodnevne izkušnje pri vzpostavljanju in delovanju evropskih energetskih skupnosti. Etnografski pilotni primer bo slovenska energetska skupnost v Lučah.

Namen projekta re-MODULEES je oblikovanje vseevropskega okvira za aktivacijo trga obnov stanovanjskih stavb, ki ga podpirajo digitalna in fizična stičišča obnov (ang. Renovation Hubs) v državi članici in na ravni EU. Med ključnimi cilji je torej omogočiti lažje, hitrejše in privlačnejše prenove za vse deležnike s spodbujanjem prevzema s strani trga in z omogočanjem dostopa do ključnih rezultatov ustreznih evropskih projektov.

Namen projekta INFINITE je industrializacija obnov večstanovanjskih stavb po principih Obnove 4.0 (industrializacija + digitalizacija). Za povečanje trga industrializiranih (prefabriciranih) kompletov za celovite obnove stavb, ki so robustni, konkurenčni in upoštevajo življenjski cikel, je sprejemanje deležnikov v celotni verigi vrednosti ključno. IRI UL bo z družboslovnimi in humanističnimi pristopi analiziral potrebe, vrednote in prakse vpletenih deležnikov (od stanovalcev, načrtovalcev, industrije, upravljavcev) v različnih delih izvedbe projekta in ugotovitve prenašal tehnološkim partnerjem. V Sloveniji bomo v projekt vključili demonstracijski primer obnove stavbe v Ravnah na Koroškem.

Ostanite z nami – o aktivnostih, izzivih in uspehih novih projektov bomo poročali!