15 Jun 2020

Krožne prenove stanovanjskega fonda – projekt Drive 0

Aktivnosti projekta Drive 0, ki poteka v okviru EU programa Obzorje 2020, so v polnem razmahu, izveden pa je bil tudi 2. konzorcijski sestanek, in sicer po spletu. Glede na to, da naj bi se po prvotnem načrtu predstavniki vseh partnerskih organizacij sestali v Dublinu, smo s spletnim srečanjem prihranili približno 7,5 tone CO2 (vir podatkov), kar je približno toliko izpustov CO2, kot jih proizvede en prebivalec ali prebivalka EU v letu dni.

Projekt DRIVE 0 sledi trem strategijam za razvoj, izvedbo in spodbujanje krožne prenove obstoječega stanovanjskega fonda:

  • Ponovna uporaba in recikliranje lokalno razpoložljivih materialov z urbanim rudarjenjem;
  • Uporaba novih bio materialov (npr. les, konoplja, lan);
  • Kombinacija obeh predhodnih ukrepov za krožno obnovo.

S projektnimi vsebinami se lahko podrobneje seznanite v projektni zgibanki, dosedanje aktivnosti pa predstavljamo v prvem projektnem novičniku.

Sodelavec IRI UL Gregor Cerinšek, ki raziskuje in piše o človeških vidikih projektnih omrežij in povezanih projektnih obredih, je kot svetovalec za etiko skupaj s projektnim koordinatorjem pripravil prvo verzijo priročnika za etiko za projektne aktivnosti. Dokument naslavlja vprašanja etike, zasebnosti in varovanja podatkov v kontekstu projektnih aktivnosti v sedmih lokacijah v Evropski Uniji. V teh demonstracijskih primerih bomo v okviru projekta Drive 0 sodelovali z uporabniki stanovanjskih stavb in izvajali meritve parametrov notranjega okolja, lastnosti stavb in rabe energije. Priročnik bo v pomoč takrat, ko bodo raziskovalci v interakciji s prebivalci stavb, ki bodo v projektu obnovljene, in ko bodo na kakršen koli način zbirali ali obdelovali njihove podatke.

Projekt predstavlja kamenček v mozaiku kroženja snovi v EU. Evropska komisija je nedavno predstavila akcijski načrt za krožno gospodarstvo kot enega izmed glavnih stebrov evropskega zelenega dogovora. Predlagane aktivnosti so v skladu s cilji projekta Drive 0, pokriva pa celoten življenjski cikel proizvodov, krožne gospodarske procese in krovni cilj zadržati vire (snovi) v evropskem gospodarstvu čim dlje. Partnerji projekta smo prepričani, da predlagani ukrepi podpirajo razogličenje stavb z uvajanjem rešitev na osnovi krožnosti in trajnosti stavb.

Za konkretizacijo ciljev projekta je slovenski partner Knauf Insulation v svojem izobraževalnem centru, ki je referenčni projekt trajnostne novogradnje, organiziral tehnično projektno delavnico, na kateri smo se ukvarjali s konkretnimi izzivi industrijskih partnerjev in iskali načine za preobrazbo njihovih proizvodov po principu krožnosti. Pri tem smo opredelili kakšno podporo potrebujemo, katera so lokalna gonila za krožno obnovo, določili pa smo tudi načrt izvajanja investicij v demonstracijske stavbe.

Če pa želimo vedeti ali smo pri določnem produktu ali procesu na pravi poti h krožnosti, potrebujemo tudi jasne merljive kazalnike. Zato je bil eden prvih rezultatov projekta poročilo o primerjavi merjenja krožnosti s pregledom obstoječih metodologij in pristopov. Vseh sedem projektnih demonstracijskih primerov, ki so si tudi zelo različni, je vseskozi v uvidu zato, da je pristop dovolj robusten za uporabo. V njem povezujemo okoljsko oceno preko vgrajene energije in CO2, indikatorja krožnosti stavbe in t.i. kriterija načrtovanja za razgradnjo (angl. Design for Disassembly – DfD). V poročilu so prikazani vgrajena masa in energije za demonstracijske primere, deleži snovi, ki jih je mogoče pridobiti z urbanim rudarjenjem in indikacije DfD kot usmeritve za razvoj demonstracijskih aktivnosti. Vgrajena energije je med 1,5-7,6 GJ/m2, vgrajenega CO2 med 0,15 in 0,73 tCO2/m2. Delež povračljivih snovi z vidika vgrajene energije pa je med 20 in 85 odstotki, odvisno od primera.

Primer za ilustracijo kompleksnosti materialnih tokov na Nizozemskem (vir)

Slovenski industrijski partner Knauf Insulation v pomembnem deležu že reciklira surovine za mineralno volno. Kamena volna vsebuje preko 45 odstotkov recikliranih materialov (ostanki mineralnih vlaken), ki jih preko različnih tehnoloških postopkov vračajo v proizvodni proces. Proizvod je moč popolnoma reciklirati po koncu življenjske dobe, ki je vsaj 50 let. Med odpadki tekom proizvodnje je tudi železo, ki ga morajo vsake 1,5 ure izpustiti iz peči. Ker je to zelo čisto železo, ga prodajajo proizvajalcu medicinske opreme, kar je primer industrijske simbioze. Prvi slovenski demonstracijski primer projekta Drive 0 je že v gradnji (ovoj) in tudi aktivnosti v drugem slovenskem demonstracijskem primeru že tečejo – izvedena je bila termografija in nameščeni senzorji.