Formalna oblika

Formalni okvir in način delovanja inštituta je definiran v aktu o ustanovitvi IRI UL. Svojo dejavnost IRI UL izvaja preko projektnih skupin, sestavljenih iz kompetentnih posameznikov na UL ali drugih strokovnjakov na določenem R&R področju. Oblikovanje projektnih skupin in urejanje pogodbenih razmerij med člani in zavodom je določeno v statutu IRI UL.

Za izvajanje raziskovalno razvojnih dejavnosti je v okviru inštituta ustanovljena »Raziskovalna skupina IRI UL«.

Senat UL je na 36. seji, dne 22.9.2009, enoglasno sprejel pogodbo o pridruženem članstvu IRI UL. S tem inštitut pridobiva status pridružene članice Univerze v Ljubljani. Pridruženo članstvo bo olajšalo uresničevanje poslanstva IRI UL, saj med drugim omogoča uporabo informacijskega in knjižničnega sistema UL, v sodelovanju z rednimi članicami UL pa tudi uporabo njihove raziskovalne opreme, potrebne pri izvajanju skupnih interdisciplinarnih projektov.

Pravni akti