Energetsko upravljanje

Energetski zakon (EZ-1, 324. člen) nalaga osebam javnega sektorja, da vzpostavijo sistem upravljanja z energijo. Uredba št. 2348 o upravljanju z energijo v javnem sektorju, pa določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo. V drugem členu uredbe je zahteva po vzpostavitvi sistema upravljanja z energijo tudi za stavbe, ki so v lasti javnih zavodov (UL), katerih ustanovitelj je RS in katerih uporabna površina posameznih stavb obsega več kot 250 m2. V petem členu uredba predpisuje tudi vsebino upravljanja z energijo, sistem upravljanja z energijo vključuje:

  • izvajanje energetskega knjigovodstva;
  • določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije;
  • poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov iz prejšnje alineje.

Uredba v sedmem členu med ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti navaja tudi organizacijske in vzdrževalne ukrepe, v osmem členu pa obvezne meritve energije za javne stavbe. Rok za vzpostavitev sistema upravljanja z energijo je najpozneje do 31. Decembra 2017, rok za vgradnjo števcev za merjenje porabe električne energije, zemeljskega plina in toplote pa najpozneje do 31. decembra 2018.

Skladno z zakonskimi obveznostmi je UL v letu 2017 vzpostavila sistem upravljanja z energijo in imenovala IRI UL kot odgovorno osebo/organizacijo in njeno vlogo v hierarhični strukturi UL – energetskega upravljavca UL. Inštitut je zadolžen za izvajanje »Energetske strategije UL«, za implementiranje aktivnosti iz »Energetskega koncepta UL«, za spremljanje rabe energije preko ustreznega »Energetskega informacijskega sistema UL«, za izvajanje aktivnosti učinkovitega ravnanja z energijo v stavbah UL in pripravo podatkov in ustrezne dokumentacije za energetsko prenovo stavb UL.

Energetsko upravljanje predstavlja sklop storitev, ki so okvirno definirane v energetski strategiji UL, izvedenih akcijskih načrtih ter v Uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju. S sistemom energetskega upravljanja je vzpostavljen proces stalnega spremljanja rabe energije in stroškov za oskrbo z energijo, vključene so tudi ustrezne analize in predlogi ukrepanja za zmanjševanje rabe energije ob zagotavljanju ustreznega ugodja v stavbah. Aktivnosti energetskega upravljanja se nanašajo na nivo UL in na posamezne fakultete in vključujejo tako upravljanje z »Energetskim informacijskim sistemom UL« kot tudi učinkovito upravljanje z energijo v stavbah UL.

Sistem upravljanja z energijo

Z ukrepi za varčevanje z energijo lahko značilno zmanjšamo rabo energije, znižamo stroške za energijo ter zmanjšamo negativni vpliv na okolje ob enem pa zagotavljamo bolj kvalitetno, zdravo in produktivno notranje okolje v stavbah UL. S stališča stroškov je zanimiv podatek, da ima 1 € prihranka pri energiji podoben učinek kot povečanje prihodkov institucije za 20 €. Ukrepi varčevanja pa so vezani na spremljanje rabe energije in uvajanje t.i. mehkih ukrepov učinkovitega ravnanja z energijo (organizacijski ukrepi in spremembe obnašanja, s katerimi se doseže 10 % prihranka energije). Govorimo o postavitvi sistema aktivnega ravnanja z energijo (standard SIS EN ISO 50001:2011), poleg organizacijskih vidikov se vključuje vplivanje na uporabnike stavb oziroma izvajanje mehkih ukrepov za varčevanje z energijo.

Energetsko upravljanje EF (pdf)