Ključna dejavnost inštituta je oblikovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnih ali izvedbenih projektov z namensko oblikovanimi projektnimi skupinami, kot dopolnitev dejavnosti UL ali drugih R&R institucij. Prednosti za naročnike (podjetja) in izvajalce (raziskovalce) so vezane na pravno-organizacijsko obliko inštituta, ki omogoča avtonomno izvajanje projektov, najpomembnejše so:

  • Enotna kontaktna točka za komunikacijo – pomembno pri začetnih dogovorih in identifikaciji projektnih timov z ustreznimi kompetencami za izvajanje inter- in multi-disciplinarnih projektov.
  • Nabor ponudbe in povpraševanja – podatki o R&R potrebah gospodarstva in ponudbi znanj (UL ali drugih raziskovalnih organizacij in laboratorijev) v obliki že izvedenih projektnih rešitev z možnostjo nadaljnjih aplikacij
  • Urejeno pravno formalno okolje – inštitut kot samostojna pravna oseba sklepa pogodbe neposredno z naročniki in za izvedbo projektov odgovarja v pravnem prometu s svojim premoženjem.
  • Urejena zaščita intelektualne lastnine – pravice intelektualne lastnine iz projektov se uredijo s pogodbo med naročnikom in izvajalci v skladu z nacionalno zakonodajo.
  • Profesionalno vodenje projektov – projekti so oblikovani z jasnimi cilji, obveznostmi in roki izvedbe in profesionalno vodeni preko ustrezne strokovne in informacijske podpore orodij za ravnanje s projekti.
  • Prilagodljivo in motivacijsko finančno okolje – finančna neodvisnost omogoča sklepanje pogodb neposredno z izvajalci (posamezniki ali organizacijami) skladno z zmožnostjo in učinkovitostjo izvajanih projektov.
  • Sodelovanje univerze in njenih članic – status pridružene članice omogoča IRI UL uporabo opreme in vključevanje raziskovalcev UL na osnovi pogodb z njenimi članicami.

Oglejte si predstavitveni film:

Statut IRI UL (pdf) – način dela projektnih skupin

Svojo dejavnost IRI UL izvaja preko projektnih skupin, sestavljenih iz kompetentnih posameznikov na UL ali drugih strokovnjakov na določenem R&R področju. Vodja in člani projektne skupine sodelujejo pri izvedbi projekta neposredno ali preko pravnih oseb, ki jih določijo. Člani projektnih skupin bodo vezani na izvedbo konkretnih projektov in bodo v pogodbenem odnosu z zavodom, ki bo časovno vezan na konkreten projekt.